Cảm Âm My Love | Sáo C5 | Nhiều Tone | Dễ Thổi Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 votes)

Cảm âm miễn phí Đô C5


Cảm Âm My Love | Sáo C5 | Dễ Thổi Nhất | Nhiều Tone Chuẩn Nhất

An empty street, an empty house

la Do Do Do, sol Re Re Re

A hole inside my heart

sol si si si, Do Do

I’m all alone, the rooms are getting smaller.

sol la la la, sol la la la la la, sol

I wonder how, I wonder why, I wonder where they are

sol Do Do Do, sol Re Re Re, Mi Sol Sol Sol Mi Do

The days we had, the songs we sang together.(oh yeah)

sol la la la, sol la la Do la la sol

 

And all my love, I’m holding on forever

Fa la si, Do Do Do Mi Re Do

Reaching for the love that seems so far

Fa Fa Fa, Fa Fa Mi Do, Re Re

 

So I say a little prayer

Do si la sol sol sol sol

And hope my dreams will take me there

Do si la sol sol fa mi

Where the skies are blue, to see you once again… my love.

Mi Sol Fa Mi Re, Mi Re Do, Mi Re, la si

All the seas from coast to coast

Do si la sol sol sol sol

To find the place I Love The Most

Do si la sol Sol Fa Mi

Where the fields are green, to see you once again… my love.

Mi Sol Fa Mi Re, Mi Re Do, Mi Re, si Do

 

I try to read, I go to work

la Do Do Do, sol Re Re Re

I’m laughing with my friends

sol si si si, Do Do

But I can’t stop to keep myself from thinking. (oh no)

sol la la la, sol la la Do la la sol

 

I wonder how, I wonder why, I wonder where they are

sol Do Do Do, sol Re Re Re, Mi Sol Sol Sol Mi Do

The days we had, the songs we sang together.(oh yeah)

sol la la la, sol la Do Do Mi MI Re

 

And all my love, I’m holding on forever

Fa la si, Do Do Do Mi Re Do

Reaching for the love that seems so far

Fa Fa Fa, Fa Fa Mi Do, Re Re

 

So I say a little prayer

Do si la sol sol sol sol

And hope my dreams will take me there

Do si la sol sol fa mi

Where the skies are blue, to see you once again… my love.

Mi Sol Fa Mi Re, Mi re Do, Mi Re, la si

All the seas from coast to coast

Do si la sol sol sol sol

To find the place I Love The Most

Do si la sol Sol Fa Mi

Where the fields are green, to see you once again… my love.

Mi Sol Fa Mi Re, Mi Re Do, Mi Re 

 

To hold you in my arms

Mi Re Do, si Do

To promise you my love

Re Do si, la si

To tell you from the heart

Mi Re Do, si Do

You’re all I’m thinking of

la la la, sol sol

 

Reaching for the love that seems so far

Fa Fa Fa, Fa Fa Mi Do, Re Re

 

So I say a little prayer

Do si la sol sol

And hope my dreams will take me there

Do si la sol sol fa mi

Where the skies are blue, to see you once again… my love.

Mi Sol Fa Mi Re, Mi re Do, Mi Re, la si

All the seas from coast to coast

Do si la sol sol sol sol

To find the place I Love The Most

Do si la sol Sol Fa Mi

Where the fields are green, to see you once again… my love.

Mi Sol Fa Mi Re, Mi Re Do, Mi Re, si Do

 

So I say a little prayer

Do si la sol sol

And hope my dreams will take me there

Do si la sol sol fa mi

Where the skies are blue, to see you once again… my love.

Mi Sol Fa Mi Re, Mi re Do, Mi Re, la si

All the seas from coast to coast

Do si la sol sol sol sol

To find the place I Love The Most

Do si la sol Sol Fa Mi

Where the fields are green, to see you once again… my love.

Mi Sol Fa Mi Re, Mi Re Do, Mi Re, si Do


Cảm âm miễn phí Đô C5


Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc