Người Yêu Cũ – Phan Mạnh Quỳnh

Cảm Âm Người Yêu Cũ (Phan Mạnh Quỳnh)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc Người Yêu Cũ Phan Mạnh Quỳnh

Cuộc sống đâu

la FA MI

Lường trước điều gì

Re2 MI la la

Tình yêu có thể đến rồi đi

la RE DO si DO fa la

Bàn tay dẫu

la FA MI

đang nắm thật chặt

RE MI la la

Mà vẫn lạc nhau

sol la re fa

Còn nhớ trong

la FA MI

Ngày nắng nhạt nhòa

Re2 MI la la

Mình quay lưng về phía người kia

la RE DO si DO fa la

Rồi bước đi và chẳng nhìn lại

la FA MI RE MI la la

Dù một lần

sol re re

Kể từ ngày đó

Re2 FA SOL LA

Hai ta chẳng thấy nhau

fa2 FA RE LA SOL

Anh sống ra sao

sol2 DO3 SI LA

Yêu người thế nào

sol2 FA LA MI

Ở nơi xa lạ

la FA MI RE

Nhiều lần nghĩ đến anh

Re2 RE MI FA MI

Rồi hỏi đêm đen

Re2 RE MI FA

Làm sao em quên

mi2 FA SOL LA

Nhiều năm tháng

fa2 SOL LA

Em trở lại lối xưa

fa2 FA RE FA SOL

Anh có biết không

sol2 DO3 re3 DO3

Trong em vẫn rung động

sol2 SOL LA FA RE

Cảm giác quay về

la FA MI RE

Nhưng giờ anh với em

Re2 DO RE SOL MI

Chỉ là người yêu cũ

Do2 DO sol DO RE

Chuyện cũ nhưng em thấy thật gần

la FA MI RE MI la la

Ngày ấy chưa cầm tay một lần

la RE DO si DO fa fa

Hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là

la FA MI RE MI la la

Khi được nhìn anh vui

sol fa la RE RE

Những phút giây chạy đi vội vàng

la FA MI RE SOL MI MI

Và ngày mình xa nhau cũng đến

la RE RE MI FA SOL LA

Rồi từng nhớ nhung

Re2 RE DO3 SI

Làm anh muộn phiền

sol2 LA FA MI

Nên đã đổi thay

mi2 DO lasol RE

Anh đã đổi thay

sol2 SOL MI LA

Kể từ ngày đó

Re2 FA SOL LA

Hai ta chẳng thấy nhau

fa2 FA RE LA SOL

Anh sống ra sao

sol2 DO3 SI LA

Yêu người thế nào

sol2 FA LA MI

Ở nơi xa lạ

la FA MI RE

Nhiều lần nghĩ đến anh

Re2 RE MI FA MI

Rồi hỏi đêm đen

Re2 RE MI FA

Làm sao em quên

mi2 FA SOL LA

Nhiều năm tháng

fa2 SOL LA

Em trở lại lối xưa

fa2 FA RE FA SOL

Anh có biết không

sol2 DO3 re3 DO3

Trong em vẫn rung động

sol2 SOL LA FA RE

Cảm giác quay về

la FA MI RE

Nhưng giờ anh với em

Re2 DO FA SOL MI

Chỉ là người yêu cũ

Do2 DO sol DO RE

Kể từ ngày đó

Re2 FA SOL LA

Hai ta chẳng thấy nhau

fa2 FA RE LA SOL

Anh sống ra sao

sol2 DO3 SI LA

Yêu người thế nào

sol2 FA LA MI

Ở nơi xa lạ

la FA MI RE

Nhiều lần nghĩ đến anh

Re2 RE MI FA MI

Rồi hỏi đêm đen

Re2 RE MI FA

Làm sao em quên

mi2 FA SOL LA

Giọt nước mắt vẫn rơi hoài

la2 DO3 re3 DO3 LA SOL

Kéo theo những nỗi đau dài

la2 SOL LA LA SOL FA

Cảm giác quay về

la FA MI RE

Nhưng giờ anh với em

Re2 DO FA SOL MI

Chỉ là người yêu cũ

Do2 DO sol DO RE

Ký ức vẫn còn

mi2 FA MI RE

Nhưng giờ anh với em

Re2 DO FA SOL MI

Chỉ là người yêu cũ

Do2 DO sol DO RE

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số Người Yêu Cũ Phan Mạnh Quỳnh

Cuộc sống đâu

6 4’ 3’

Lường trước điều gì

2’ 3’ 6 6

Tình yêu có thể đến rồi đi

6 2’ 1’ 7 1’ 4 6

Bàn tay dẫu

6 4’ 3’

đang nắm thật chặt

2’ 3’ 6 6

Mà vẫn lạc nhau

5 6 2 4

Còn nhớ trong

6 4’ 3’

Ngày nắng nhạt nhòa

2’ 3’ 6 6

Mình quay lưng về phía người kia

6 2’ 1’ 7 1’ 4 6

Rồi bước đi và chẳng nhìn lại

6 4’ 3’ 2’ 3’ 6 6

Dù một lần

5 2 2 

Kể từ ngày đó

2’ 4’ 5’ 6’

Hai ta chẳng thấy nhau

4’ 4’ 2’ 6’ 5’

Anh sống ra sao

5’ 1’’ 7’ 6’

Yêu người thế nào

5’ 4’ 6’ 3’

Ở nơi xa lạ

6 4’ 3’ 2’

Nhiều lần nghĩ đến anh

2’ 2’ 3’ 4’ 3’

Rồi hỏi đêm đen

2’ 2’ 3’ 4’

Làm sao em quên

3’ 4’ 5’ 6’

Nhiều năm tháng

4’ 5’ 6’

Em trở lại lối xưa

4’ 4’ 2’ 4’ 5’

Anh có biết không

5’ 1’’ 2’’ 1’’

Trong em vẫn rung động

5’ 5’ 6’ 4’ 2’

Cảm giác quay về

6 4’ 3’ 2’

Nhưng giờ anh với em

2’ 1’ 2’ 5’ 3’

Chỉ là người yêu cũ

1’ 1’ 5 1’ 2’

Chuyện cũ nhưng em thấy thật gần

6 4’ 3’ 2’ 3’ 6 6

Ngày ấy chưa cầm tay một lần

6 2’ 1’ 7 1’ 4 4

Hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là

6 4’ 3’ 2’ 3’ 6 6

Khi được nhìn anh vui

5 4 6 2’ 2’

Những phút giây chạy đi vội vàng

6 4’ 3’ 2’ 5’ 3’ 3’

Và ngày mình xa nhau cũng đến

6 2’ 2’ 3’ 4’ 5’ 6’

Rồi từng nhớ nhung

2’ 2’ 1’’ 7’

Làm anh muộn phiền

5’ 6’ 4’ 3’

Nên đã đổi thay

3’ 1’ 65 2’

Anh đã đổi thay

5’ 5’ 3’ 6’

Kể từ ngày đó

2’ 4’ 5’ 6’

Hai ta chẳng thấy nhau

4’ 4’ 2’ 6’ 5’

Anh sống ra sao

5’ 1’’ 7’ 6’

Yêu người thế nào

5’ 4’ 6’ 3’

Ở nơi xa lạ

6 4’ 3’ 2’

Nhiều lần nghĩ đến anh

2’ 2’ 3’ 4’ 3’

Rồi hỏi đêm đen

2’ 2’ 3’ 4’

Làm sao em quên

3’ 4’ 5’ 6’

Nhiều năm tháng

4’ 5’ 6’

Em trở lại lối xưa

4’ 4’ 2’ 4’ 5’

Anh có biết không

5’ 1’’ 2’’ 1’’

Trong em vẫn rung động

5’ 5’ 6’ 4’ 2’

Cảm giác quay về

6 4’ 3’ 2’

Nhưng giờ anh với em

2’ 1’ 4’ 5’ 3’

Chỉ là người yêu cũ

1’ 1’ 5 1’ 2’

Kể từ ngày đó

2’ 4’ 5’ 6’

Hai ta chẳng thấy nhau

4’ 4’ 2’ 6’ 5’

Anh sống ra sao

5’ 1’’ 7’ 6’

Yêu người thế nào

5’ 4’ 6’ 3’

Ở nơi xa lạ

6 4’ 3’ 2’

Nhiều lần nghĩ đến anh

2’ 2’ 3’ 4’ 3’

Rồi hỏi đêm đen

2′ 2′ 3′ 4′

Làm sao em quên

3’ 4’ 5’ 6’

Giọt nước mắt vẫn rơi hoài

6’ 1’’ 2’’ 1’’ 6’ 5’

Kéo theo những nỗi đau dài

6’ 5’ 6’ 6’ 5’ 4’

Cảm giác quay về

6 4’ 3’ 2’

Nhưng giờ anh với em

2’ 1’ 4’ 5’ 3’

Chỉ là người yêu cũ

1’ 1’ 5 1’ 2’

Ký ức vẫn còn

3’ 4’ 3’ 2’

Nhưng giờ anh với em

2’ 1’ 4’ 5’ 3’

Chỉ là người yêu cũ

1’ 1’ 5 1’ 2’

 

Cảm âm dạng chữ Nốt Nhạc chữ Người Yêu Cũ Phan Mạnh Quỳnh

Cuộc sống đâu

A F’ E’

Lường trước điều gì

D’ E’ A A

Tình yêu có thể đến rồi đi

A D’ C’ B C’ F A

Bàn tay dẫu

A F’ E’

đang nắm thật chặt

D’ E’ A A

Mà vẫn lạc nhau

G A D F

Còn nhớ trong

A F’ E’

Ngày nắng nhạt nhòa

D’ E’ A A

Mình quay lưng về phía người kia

A D’ C’ B C’ F A

Rồi bước đi và chẳng nhìn lại

A F’ E’ D’ E’ A A

Dù một lần

G D D

Kể từ ngày đó

D’ F’ G’ A’

Hai ta chẳng thấy nhau

F’ F’ D’ A’ G’

Anh sống ra sao

G’ C’’ B’ A’

Yêu người thế nào

G’ F’ A’ E’

Ở nơi xa lạ

A F’ E’ D’

Nhiều lần nghĩ đến anh

D’ D’ E’ F’ E’

Rồi hỏi đêm đen

D’ D’ E’ F’

Làm sao em quên

E’ F’ G’ A’

Nhiều năm tháng

F’ G’ A’

Em trở lại lối xưa

F’ F’ D’ F’ G’

Anh có biết không

G’ C’’ D’’ C’’

Trong em vẫn rung động

G’ G’ A’ F’ D’

Cảm giác quay về

A F’ E’ D’

Nhưng giờ anh với em

D’ C’ D’ G’ E’

Chỉ là người yêu cũ

C’ C’ G C’ D’

Chuyện cũ nhưng em thấy thật gần

A F’ E’ D’ E’ A A

Ngày ấy chưa cầm tay một lần

A D’ C’ B C’ F F

Hạnh phúc đơn giản lắm chỉ là

A F’ E’ D’ E’ A A

Khi được nhìn anh vui

G F A D’ D’

Những phút giây chạy đi vội vàng

A F’ E’ D’ G’ E’ E’

Và ngày mình xa nhau cũng đến

A D’ D’ E’ F’ G’ A’

Rồi từng nhớ nhung

D’ D’ C’’ B’

Làm anh muộn phiền

G’ A’ F’ E’

Nên đã đổi thay

E’ C’ AG D’

Anh đã đổi thay

G’ G’ E’ A’

Kể từ ngày đó

D’ F’ G’ A’

Hai ta chẳng thấy nhau

F’ F’ D’ A’ G’

Anh sống ra sao

G’ C’’ B’ A’

Yêu người thế nào

G’ F’ A’ E’

Ở nơi xa lạ

A F’ E’ D’

Nhiều lần nghĩ đến anh

D’ D’ E’ F’ E’

Rồi hỏi đêm đen

D’ D’ E’ F’

Làm sao em quên

E’ F’ G’ A’

Nhiều năm tháng

F’ G’ A’

Em trở lại lối xưa

F’ F’ D’ F’ G’

Anh có biết không

G’ C’’ D’’ C’’

Trong em vẫn rung động

G’ G’ A’ F’ D’

Cảm giác quay về

A F’ E’ D’

Nhưng giờ anh với em

D’ C’ F’ G’ E’

Chỉ là người yêu cũ

C’ C’ G C’ D’

Kể từ ngày đó

D’ F’ G’ A’

Hai ta chẳng thấy nhau

F’ F’ D’ A’ G’

Anh sống ra sao

G’ C’’ B’ A’

Yêu người thế nào

G’ F’ A’ E’

Ở nơi xa lạ

A F’ E’ D’

Nhiều lần nghĩ đến anh

D’ D’ E’ F’ E’

Rồi hỏi đêm đen

D’ D’ E’ F’

Làm sao em quên

E’ F’ G’ A’

Giọt nước mắt vẫn rơi hoài

A’ C’’ D’’ C’’ A’ G’

Kéo theo những nỗi đau dài

A’ G’ A’ A’ G’ F’

Cảm giác quay về

A F’ E’ D’

Nhưng giờ anh với em

D’ C’ F’ G’ E’

Chỉ là người yêu cũ

C’ C’ G C’ D’

Ký ức vẫn còn

E’ F’ E’ D’

Nhưng giờ anh với em

D’ C’ F’ G’ E’

Chỉ là người yêu cũ

C’ C’ G C’ D’

Trên đây là Cm âm Người Yêu Cũ Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Người Yêu Cũ!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc