Qua Khung Cửa Sổ – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm Âm Qua Khung Cửa Sổ (Chillies)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Qua Khung Cửa Sổ Chillies”

Không ai đúng, không ai sai

Do Do Do si2 la2 sol2
Không tiếng khóc trên mi ai

Do Do Do si2 la2 sol2
Không những thứ tha, van nài

Do Do Do si2 la2 sol2
Sao còn chưa thức dậy?

fa2 mi2 fa2 sol2 mi2

Ta cứ đếm sao trên đầu

Do Do Do si2 la2 sol2
Tên em trước, ta đi sau

Do Do Do si2 la2 sol2
Vẫn cứ nối đuôi theo nhau

Do Do Do si2 la2 sol2
Như đoàn tàu lăn bánh

fa2 mi2 fa2 sol2 mi2

Đưa hồn ai theo gió

fa2 mi2 fa2 sol2 mi2
Đi xa khắp muôn nơi

mi mi fa mi mi
Đi đến cuối chân trời

mi mi fa mi si2

Chờ đợi điều gì trong nỗi nhớ

Do Do Do DO Re mi miReDo

Muốn em quay về đây

sol mi mi Re mi
Giấc mơ thôi đừng bay

sol mi mi Re fa
Vuốt ve nhiều đêm trái tim này

fa mi Re mi fa mi Re
Mà nào em có hay

Do Do Re sol mi

Bánh xe tên thời gian

sol mi MI Re mi
Cứ xoay và vỡ tan

sol fa mi sol fa

Những Sáo Trúc nhạc yêu dấu qua khung cửa sổ

fa mi Re mi fa mi Re Do la2
Đi trốn thế gian

Do Re Re Do

 

Không sao đâu, anh đây rồi

Do Do Do si2 la2 sol2

Gió vẫn hát nơi ta ngồi

Do Do Do si2 la2 sol2
Bao yêu dấu vẫn trên môi

Do Do Do si2 la2 sol2

Như còn đang vương vấn

fa2 mi2 fa2 sol2 mi
Bao lời yêu đã mất

fa2 mi2 fa2 sol2 mi
Sao ta mãi ngu ngơ

mi mi fa mi mi
Đêm qua vẫn mong chờ

mi mi fa mi si2

Chờ đợi điều gì trong nỗi nhớ

Do Do Do DO Re mi miReDo

Muốn em quay về đây

sol mi mi Re mi
Giấc mơ thôi đừng bay

sol mi mi Re fa
Vuốt ve nhiều đêm trái tim này

fa mi Re mi fa mi Re
Mà nào em có hay

Do Do Re sol mi

Bánh xe tên thời gian

sol mi MI Re mi
Cứ xoay và vỡ tan

sol fa mi sol fa

Những Sáo Trúc nhạc yêu dấu qua khung cửa sổ

fa mi Re mi fa mi Re Do la2
Đi trốn thế gian

Do Re Re Do

 

Chờ đợi điều gì trong nỗi nhớ

Do DO DO Do Re mi mi
Muốn em quay về đây

sol mi mi Re mi
Giấc mơ thôi đừng bay

sol mi mi Re fa
Vuốt ve nhiều đêm trái tim này

fa mi Re mi fa mi Re
Mà nào em có hay

DO DO Re sol mi

Bánh xe tên thời gian

sol mi mi Re mi
Cứ xoay và vỡ tan

sol fa mi sol fa

Những Sáo Trúc nhạc yêu dấu đã mất

fa mi Re mi fa fa fa
Giấu theo sau từng giấc mơ

sol mi MI Re sol mi

Muốn em quay về đây

sol mi mi Re mi
Giấc mơ thôi đừng bay

sol mi mi Re fa
Vuốt ve nhiều đêm trái tim này

fa mi Re mi fa mi Re
Mà nào em có hay

Do Do Re sol mi

Bánh xe tên thời gian

sol mi mi Re miReDo
Cứ xoay và vỡ tan

sol fa mi sol fa
Những Sáo Trúc nhạc yêu dấu qua khung cửa sổ

fa mi Re mi fa mi Re Do la2
Đi trốn thế gian

Do Re Re Do

 

Qua khung cửa sổ

Re Re Do la2
Oh, qua khung cửa sổ đi trốn thế gian

Re Re Do la2 Do Re Re Do

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Qua Khung Cửa Sổ Chillies”

Không ai đúng, không ai sai

1 1 1 7′ 6′ 5′
Không tiếng khóc trên mi ai

1 1 1 7′ 6′ 5′
Không những thứ tha, van nài

1 1 1 7′ 6′ 5′
Sao còn chưa thức dậy?

4′ 3′ 4′ 5′ 3′

Ta cứ đếm sao trên đầu

1 1 1 7′ 6′ 5′
Tên em trước, ta đi sau

1 1 1 7′ 6′ 5′
Vẫn cứ nối đuôi theo nhau

1 1 1 7′ 6′ 5′
Như đoàn tàu lăn bánh

4′ 3′ 4′ 5′ 3′

Đưa hồn ai theo gió

4′ 3′ 4′ 5′ 3′
Đi xa khắp muôn nơi

3 3 4 3 3
Đi đến cuối chân trời

3 3 4 3 7′

Chờ đợi điều gì trong nỗi nhớ

1 1 1 1 2 3 321

Muốn em quay về đây

5 3 3 2 3
Giấc mơ thôi đừng bay

5 3 3 2 4
Vuốt ve nhiều đêm trái tim này

4 3 2 3 4 3 2
Mà nào em có hay

1 1 2 5 3

Bánh xe tên thời gian

5 3 3 2 3
Cứ xoay và vỡ tan

5 4 3 5 4

Những Sáo Trúc nhạc yêu dấu qua khung cửa sổ

4 3 2 3 4 3 2 1 6′
Đi trốn thế gian

1 2 2 1

 

Không sao đâu, anh đây rồi

1 1 1 7′ 6′ 5′

Gió vẫn hát nơi ta ngồi

1 1 1 7′ 6′ 5′
Bao yêu dấu vẫn trên môi

1 1 1 7′ 6′ 5′

Như còn đang vương vấn

4′ 3′ 4′ 5′ 3
Bao lời yêu đã mất

4′ 3′ 4′ 5′ 3
Sao ta mãi ngu ngơ

3 3 4 3 3
Đêm qua vẫn mong chờ

3 3 4 3 7′

Chờ đợi điều gì trong nỗi nhớ

1 1 1 1 2 3 321

Muốn em quay về đây

5 3 3 2 3
Giấc mơ thôi đừng bay

5 3 3 2 4
Vuốt ve nhiều đêm trái tim này

4 3 2 3 4 3 2
Mà nào em có hay

1 1 2 5 3

Bánh xe tên thời gian

5 3 3 2 3
Cứ xoay và vỡ tan

5 4 3 5 4

Những Sáo Trúc nhạc yêu dấu qua khung cửa sổ

4 3 2 3 4 3 2 1 6′
Đi trốn thế gian

1 2 2 1

 

Chờ đợi điều gì trong nỗi nhớ

1 1 1 1 2 3 3
Muốn em quay về đây

5 3 3 2 3
Giấc mơ thôi đừng bay

5 3 3 2 4
Vuốt ve nhiều đêm trái tim này

4 3 2 3 4 3 2
Mà nào em có hay

1 1 2 5 3

Bánh xe tên thời gian

5 3 3 2 3
Cứ xoay và vỡ tan

5 4 3 5 4

Những Sáo Trúc nhạc yêu dấu đã mất

4 3 2 3 4 4 4
Giấu theo sau từng giấc mơ

5 3 3 2 5 3

Muốn em quay về đây

5 3 3 2 3
Giấc mơ thôi đừng bay

5 3 3 2 4
Vuốt ve nhiều đêm trái tim này

4 3 2 3 4 3 2
Mà nào em có hay

1 1 2 5 3

Bánh xe tên thời gian

5 3 3 2 321
Cứ xoay và vỡ tan

5 4 3 5 4
Những Sáo Trúc nhạc yêu dấu qua khung cửa sổ

4 3 2 3 4 3 2 1 6′
Đi trốn thế gian

1 2 2 1

 

Qua khung cửa sổ

2 2 1 6′
Oh, qua khung cửa sổ đi trốn thế gian

2 2 1 6′ 1 2 2 1

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Qua Khung Cửa Sổ Chillies”

Không ai đúng, không ai sai

C C C B’ A’ G’
Không tiếng khóc trên mi ai

C C C B’ A’ G’
Không những thứ tha, van nài

C C C B’ A’ G’
Sao còn chưa thức dậy?

F’ E’ F’ G’ E’

Ta cứ đếm sao trên đầu

C C C B’ A’ G’
Tên em trước, ta đi sau

C C C B’ A’ G’
Vẫn cứ nối đuôi theo nhau

C C C B’ A’ G’
Như đoàn tàu lăn bánh

F’ E’ F’ G’ E’

Đưa hồn ai theo gió

F’ E’ F’ G’ E’
Đi xa khắp muôn nơi

E E F E E
Đi đến cuối chân trời

E E F E B’

Chờ đợi điều gì trong nỗi nhớ

C C C C D E EDC

Muốn em quay về đây

G E E D E
Giấc mơ thôi đừng bay

G E E D F
Vuốt ve nhiều đêm trái tim này

F E D E F E D
Mà nào em có hay

C C D G E

Bánh xe tên thời gian

G E E D E
Cứ xoay và vỡ tan

G F E G F

Những Sáo Trúc nhạc yêu dấu qua khung cửa sổ

F E D E F E D C A’
Đi trốn thế gian

C D D C

 

Không sao đâu, anh đây rồi

C C C B’ A’ G’

Gió vẫn hát nơi ta ngồi

C C C B’ A’ G’
Bao yêu dấu vẫn trên môi

C C C B’ A’ G’

Như còn đang vương vấn

F’ E’ F’ G’ E
Bao lời yêu đã mất

F’ E’ F’ G’ E
Sao ta mãi ngu ngơ

E E F E E
Đêm qua vẫn mong chờ

E E F E B’

Chờ đợi điều gì trong nỗi nhớ

C C C C D E EDC

Muốn em quay về đây

G E E D E
Giấc mơ thôi đừng bay

G E E D F
Vuốt ve nhiều đêm trái tim này

F E D E F E D
Mà nào em có hay

C C D G E

Bánh xe tên thời gian

G E E D E
Cứ xoay và vỡ tan

G F E G F

Những Sáo Trúc nhạc yêu dấu qua khung cửa sổ

F E D E F E D C A’
Đi trốn thế gian

C D D C

 

Chờ đợi điều gì trong nỗi nhớ

C C C C D E E
Muốn em quay về đây

G E E D E
Giấc mơ thôi đừng bay

G E E D F
Vuốt ve nhiều đêm trái tim này

F E D E F E D
Mà nào em có hay

C C D G E

Bánh xe tên thời gian

G E E D E
Cứ xoay và vỡ tan

G F E G F

Những Sáo Trúc nhạc yêu dấu đã mất

F E D E F F F
Giấu theo sau từng giấc mơ

G E E D G E

Muốn em quay về đây

G E E D E
Giấc mơ thôi đừng bay

G E E D F
Vuốt ve nhiều đêm trái tim này

F E D E F E D
Mà nào em có hay

C C D G E

Bánh xe tên thời gian

G E E D EDC
Cứ xoay và vỡ tan

G F E G F
Những Sáo Trúc nhạc yêu dấu qua khung cửa sổ

F E D E F E D C A’
Đi trốn thế gian

C D D C

 

Qua khung cửa sổ

D D C A’
Oh, qua khung cửa sổ đi trốn thế gian

D D C A’ C D D C

Trên đây là Cm âm Qua Khung Cửa Sổ Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Qua Khung Cửa Sổ này nhé !

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc