Tình Anh – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Tình Anh Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Tình Anh”

Thuyền xa sông

mi la la 

Thuyền tìm ra biển lớn

mi mi DO RE MI

Theo tiếng gọi

mi2 MI RE

Ngàn con sóng khơi xa

la RE MI MI MI

Thuyền có hay

la MI RE 

Sông lặng lòng yên ả

Do2 la la sol mi

Vẫn đợi thuyền

sol re mi

Nhớ bến sẽ quay về

si DO RE si la 

Ngày em đi

mi la la 

Để mình anh đứng đó

mi mi DO RE MI

Em có hay

mi2 MI RE

Lòng anh mãi thương em

la RE FA MI MI

Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ

la MI RE DO la sol la mi

Rơi vì người đi mãi không về

sol re mi si RE si la 

Có phải em là con thuyền nhỏ kia

sol2 MI SOL MI SOL MI RELA 

Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã

Re2 RE SOL MI SOL DO la la MI 

Có phải em vội quên đi tất cả

mi2 DO RE sol la la si mi

Ngày sông thuyền

la la mi

Thủy chung một bến đò

Do2 RE DO RE la  

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp

sol2 LA SOL MI SOL SOL MISOL  LA

Có biết bao

LA DO3 SOL 

Con thuyền phải lênh đênh

DO la la MI MI

Về bên anh không ồn ào sóng cả

la2 RE RE DO la la si mi  

Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh

sol sol sol sol mi mi mi la 

Thuyền xa sông

mi la la 

Thuyền tìm ra biển lớn

mi mi DO RE MI

Theo tiếng gọi

mi2 MI RE

Ngàn con sóng khơi xa

la RE MI MI MI

Thuyền có hay

la MI RE 

Sông lặng lòng yên ả

Do2 la la sol mi

Vẫn đợi thuyền

sol re mi

Nhớ bến sẽ quay về

si DO RE si la 

Ngày em đi

mi la la 

Để mình anh đứng đó

mi mi DO RE MI

Em có hay

mi2 MI RE

Lòng anh mãi thương em

la RE FA MI MI

Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ

la MI RE DO la sol la mi

Rơi vì người đi mãi không về

sol re mi si RE si la

Có phải em là con thuyền nhỏ kia

sol2 MI SOL MI SOL MI REMILA 

Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã

Re2 RE SOL MI SOL DO la la MI 

Có phải em vội quên đi tất cả

mi2 DO RE sol la la si mi

Ngày sông thuyền

la la mi

Thủy chung một bến đò

Do2 RE DO RE la  

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp

sol2 LA SOL MI SOL SOL MISOL  LA

Có biết bao

LA DO3 SOL 

Con thuyền phải lênh đênh

DO la la MI MI

Về bên anh không ồn ào sóng cả

la RE RE DO la la si mi  

Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh

sol sol sol sol mi mi mi la 

Có phải em là con thuyền nhỏ kia

sol2 MI SOL MI SOL MI RELA 

Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã

Re2 RE SOL MI SOL DO la la MI 

Có phải em vội quên đi tất cả

mi2 DO RE sol la la si mi

Ngày sông thuyền

la la mi

Thủy chung một bến đò

Do2 RE DO RE la  

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp

sol2 LA SOL MI SOL SOL MISOL  LA

Có biết bao

LA DO3 SOL 

Con thuyền phải lênh đênh

DO la la MI MI

Về bên anh không ồn ào sóng cả

la RE RE DO la la si mi  

Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh

sol sol sol sol mi mi mi la 

Về bên anh không ồn ào sóng cả

la RE RE DO la la si mi  

Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh

sol sol sol sol mi mi mi la 

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Tình Anh”

Thuyền xa sông

3 6 6 

Thuyền tìm ra biển lớn

3 3 1’ 2’ 3’

Theo tiếng gọi

3’ 3’ 2’

Ngàn con sóng khơi xa

6 2’ 3’ 3’ 3’

Thuyền có hay

6 3’ 2’

Sông lặng lòng yên ả

1’ 6 6 5 3

Vẫn đợi thuyền

5 2 3

Nhớ bến sẽ quay về

7 1’ 2’ 7 6

Ngày em đi

3 6 6

Để mình anh đứng đó

3 3 1’ 2’ 3’

Em có hay

3’ 3’ 2’

Lòng anh mãi thương em

6 2’ 4’ 3’ 3’

Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ

6 3’ 2’ 1’ 6 5 6 3

Rơi vì người đi mãi không về

5 2 3 7 2’ 7 6

Có phải em là con thuyền nhỏ kia

5’ 3’ 5’ 3’ 5’ 3’ 2’6’

Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã

2’ 2’ 5’ 3’ 5’ 1’ 6 6 3’

Có phải em vội quên đi tất cả

3’ 1’ 2’ 5 6 6 7 3

Ngày sông thuyền

6 6 3

Thủy chung một bến đò

1’ 2’ 1’ 2’ 6

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp

5’ 6’ 5’ 3’ 5’ 5’ 3’5’ 6’

Có biết bao

6’ 1’’ 5’

Con thuyền phải lênh đênh

1’ 6 6 3’ 3’

Về bên anh không ồn ào sóng cả

6’ 2’ 2’ 1’ 6 6 7 3

Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh

5 5 5 5  3 3 3 6

Thuyền xa sông

3 6 6

Thuyền tìm ra biển lớn

3 3 1’ 2’ 3’

Theo tiếng gọi

3’ 3’ 2’

Ngàn con sóng khơi xa

6 2’ 3’ 3’ 3’

Thuyền có hay

6 3’ 2’

Sông lặng lòng yên ả

1’ 6 6  5 3

Vẫn đợi thuyền

5 2 3

Nhớ bến sẽ quay về

7 1’ 2’ 7 6

Ngày em đi

3 6 6

Để mình anh đứng đó

3 3  1’ 2’ 3’

Em có hay

3’ 3’ 2’

Lòng anh mãi thương em

6 2’ 4’ 3’ 3’

Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ

6 3’ 2’ 1’ 6 5 6 3

Rơi vì người đi mãi không về

5 2 3 7 2’ 7 6

Có phải em là con thuyền nhỏ kia

5’ 3’ 5’ 3’ 5’ 3’ 2’3’6’

Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã

2’ 2’ 5’ 3’ 5’ 1’ 6 6 3’

Có phải em vội quên đi tất cả

3’ 1’ 2’ 5 6 6 7 3

Ngày sông thuyền

6 6 3

Thủy chung một bến đò

1’ 2’ 1’ 2’ 6 

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp

5’ 6’ 5’ 3’ 5’ 5’ 3’5’ 6’

Có biết bao

6’ 1’’ 5’

Con thuyền phải lênh đênh

1’ 6 6 3’ 3’

Về bên anh không ồn ào sóng cả

6 2’ 2’ 1’ 6 6  7 3

Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh

5 5 5  5 3 3 3 6

Có phải em là con thuyền nhỏ kia

5’ 3’ 5’ 3’ 5’ 3’ 2’6’

Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã

2’ 2’ 5’ 3’ 5’  1’ 6 6 3’

Có phải em vội quên đi tất cả

3’ 1’ 2’ 5 6 6 7 3

Ngày sông thuyền

6 6 3

Thủy chung một bến đò

1’ 2’ 1’ 2’ 6

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp

5’ 6’ 5’ 3’ 5’ 5’ 3’5’ 6’

Có biết bao

6’ 1’’ 5’

Con thuyền phải lênh đênh

1’ 6 6 3’ 3’

Về bên anh không ồn ào sóng cả

6 2’ 2 ‘1’ 6 6 7 3

Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh

5 5 5 5 3 3 3 6

Về bên anh không ồn ào sóng cả

6 2’ 2’ 1’ 6 6 7 3

Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh

5 5 5 5 3 3 3 6

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ”Tình Anh”

Thuyền xa sông

E A A

Thuyền tìm ra biển lớn

E E C’ D’ E’

Theo tiếng gọi

E’ E’ D’

Ngàn con sóng khơi xa

A D’ E’ E’ E’

Thuyền có hay

A E’ D’

Sông lặng lòng yên ả

C’ A A G E

Vẫn đợi thuyền

G D E

Nhớ bến sẽ quay về

B C’ D’ B A

Ngày em đi

E A A

Để mình anh đứng đó

E E C’ D’ E’

Em có hay

E’ E’ D’

Lòng anh mãi thương em

A D’ F’ E’ E’

Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ

A E’ D’ C’ A G A E

Rơi vì người đi mãi không về

G D E B D’ B A

Có phải em là con thuyền nhỏ kia

G’ E’ G’ E’ G’ E’ D’A’

Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã

D’ D’ G’ E’ G’ C’ A A E’

Có phải em vội quên đi tất cả

E’ C’ D’ G A A B E

Ngày sông thuyền

A A E

Thủy chung một bến đò

C’ D’ C’ D’ A

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp

G’ A’ G’ E’ G’ G’ E’G’ A’

Có biết bao

A’ C’’ G’

Con thuyền phải lênh đênh

C’ A A E’ E’

Về bên anh không ồn ào sóng cả

A’ D’ D’ C’ A A B E

Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh

G G G G E E E A

Thuyền xa sông

E A A

Thuyền tìm ra biển lớn

E E C’ D’ E’

Theo tiếng gọi

E’ E’ D’

Ngàn con sóng khơi xa

A D’ E’ E’ E’

Thuyền có hay

A E’ D’ 

Sông lặng lòng yên ả

C’ A A G E

Vẫn đợi thuyền

G D E

Nhớ bến sẽ quay về

B C’ D’ B A

Ngày em đi

E A A

Để mình anh đứng đó

E E C’ D’ E’

Em có hay

E’ E’ D’

Lòng anh mãi thương em

A D’ F’ E’ E’

Đừng cách xa cho mi buồn đẫm lệ

A E’ D’ C’ A G A E

Rơi vì người đi mãi không về

G D E B D’ B A

Có phải em là con thuyền nhỏ kia

G’ E’ G’ E’ G’ E’ D’E’A’

Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã

D’ D’ G’ E’ G’ C’ A A E’

Có phải em vội quên đi tất cả

E’ C’ D’ G A A B E

Ngày sông thuyền

A A E

Thủy chung một bến đò

C’ D’ C’ D’ A

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp

G’ A’ G’ E’ G’ G’ E’G’ A’

Có biết bao

A’ C’’ G’

Con thuyền phải lênh đênh

C’ A A E’ E’

Về bên anh không ồn ào sóng cả

A D’ D’ C’ A A B E

Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh

G G G G E E E A

Có phải em là con thuyền nhỏ kia

G’ E’ G’ E’ G’ E’ D’A’

Bỏ mặc anh dòng sông trôi buồn bã

D’ D’ G’ E’ G’ C’ A A E’

Có phải em vội quên đi tất cả

E’ C’ D’ G A A B E

Ngày sông thuyền

A A E

Thủy chung một bến đò

C’ D’ C’ D’ A

Em biết chăng ngoài khơi xa bão táp

G’ A’ G’ E’ G’ G’ E’G’ A’

Có biết bao

A’ C’’ G’

Con thuyền phải lênh đênh

C’ A A E’ E’

Về bên anh không ồn ào sóng cả

A D’ D’ C’ A A B E

Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh

G G G G E E E A

Về bên anh không ồn ào sóng cả

A D’ D’ C’ A A B E

Chỉ hiền hoà yên ả nặng tình anh

G G G G E E E A

Trên đây là Cm âm Tình Anh Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Tình Anh!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc