FADED – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm FADED  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “FADED”

You were the shadow to my light
F F F FR F S L
Did you feel us
F F Đ L

Another start
FF SM
You fade away
F M RF
Afraid our aim is out of sight
F F F F R F S L
Wanna see us
F F Đ2 L
Alive
FSWhere are you now
L L L L
Where are you now
L L L L
Where are you now
L L L L
Was it all in my fantasy
F S L S L SFF
Where are you now
L L L L
Were you only imaginary
F F S MMMF
Where are you now
L L L L
Atlantis
FRĐ

Under the sea
FĐ2 Đ2 L
Under the sea

FĐ2 Đ2 LS
Where are you now

L L L L
Another dream

FMR si
The monsters running wild inside of me

Đ2 LĐ2 LĐ2 L Đ2L S si
I’m faded

R siL
I’m faded

R siL

So lost, I’m faded
FM R siL
I’m faded

R siĐ2
So lost, I’m faded

FM R siL
These shallow waters, never met

F F – F FR F – S L
What I needed

F F Đ L
I’m letting go

F F – S M
A deeper dive

F MR F

Eternal silence of the sea
FFS FR F S L
I’m breathing

F Đ2 L
Alive

FS
Where are you now

L L L LR2
Where are you now

L L L LR2
Under the bright

FĐ2 Đ2 L
But faded lights

F Đ2Đ2 L

You’ve set my heart on fire
F Đ2 Đ2 L F F
Where are you now

F Đ2 Đ2 L
Where are you now

F Đ2 Đ2 S

Dạo

(để ý 1 tí sẽ thấy đoạn này)
F S F Đ2 L
M F S F S F Đ2 L
F S F Đ2 L
M F S F S F Đ2 L

Where are you now
L L L L
Atlantis

FRĐ
Under the sea

FĐ2 Đ2 L
Under the sea

FĐ2 Đ2 LS
Where are you now

L L L L
Another dream

FMR si

The monsters running wild inside of me
Đ2 LĐ2 LĐ2 L Đ2L S si

I’m faded
R siL
I’m faded

R siL
So lost, I’m faded

FM R siL
I’m faded

R siĐ2
So lost, I’m faded

FM R siL

You were the shadow to my light
F F F FR F S L
Did you feel us
F F Đ L

Another start
FF SM
You fade away
F M RF
Afraid our aim is out of sight
F F F F R F S L
Wanna see us
F F Đ2 L
Alive
FSWhere are you now
L L L L
Where are you now
L L L L
Where are you now
L L L L
Was it all in my fantasy
F S L S L SFF
Where are you now
L L L L
Were you only imaginary
F F S MMMF
Where are you now
L L L L
Atlantis
FRĐ

Under the sea
FĐ2 Đ2 L
Under the sea

FĐ2 Đ2 LS
Where are you now

L L L L
Another dream

FMR si
The monsters running wild inside of me

Đ2 LĐ2 LĐ2 L Đ2L S si
I’m faded

R siL
I’m faded

R siL

So lost, I’m faded
FM R siL
I’m faded

R siĐ2
So lost, I’m faded

FM R siL
These shallow waters, never met

F F – F FR F – S L
What I needed

F F Đ L
I’m letting go

F F – S M
A deeper dive

F MR F

Eternal silence of the sea
FFS FR F S L
I’m breathing

F Đ2 L
Alive

FS
Where are you now

L L L LR2
Where are you now

L L L LR2
Under the bright

FĐ2 Đ2 L
But faded lights

F Đ2Đ2 L

You’ve set my heart on fire
F Đ2 Đ2 L F F
Where are you now

F Đ2 Đ2 L
Where are you now

F Đ2 Đ2 S

Dạo (để ý 1 tí sẽ thấy đoạn này)
F S F Đ2 L
M F S F S F Đ2 L
F S F Đ2 L
M F S F S F Đ2 L

Where are you now
L L L L
Atlantis

FRĐ
Under the sea

FĐ2 Đ2 L
Under the sea

FĐ2 Đ2 LS
Where are you now

L L L L
Another dream

FMR si

The monsters running wild inside of me
Đ2 LĐ2 LĐ2 L Đ2L S si

I’m faded
R siL
I’m faded

R siL
So lost, I’m faded

FM R siL
I’m faded

R siĐ2
So lost, I’m faded

FM R siL

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “FADED”

You were the shadow to my light
4 4 4 42 4 5 6
Did you feel us
4 4 1 6
Another start
44 53
You fade away
4 3 24
Afraid our aim is out of sight
4 4 4 4 2 4 5 6
Wanna see us
4 4 1’ 6
Alive
FSWhere are you now
6 6 6 6
Where are you now
6 6 6 6
Where are you now
6 6 6 6
Was it all in my fantasy
4 5 6 5 6 544
Where are you now
6 6 6 6
Were you only imaginary
4 4 5 3334
Where are you now
6 6 6 6
Atlantis

421

Under the sea
41’ 1’ 6
Under the sea

41’ 1’ 65
Where are you now

6 6 6 6
Another dream

432 7
The monsters running wild inside of me

1’ 61’ 61’ 6 1’6 5 7
I’m faded

2 76
I’m faded

2 76

So lost, I’m faded
43 2 76
I’m faded

2 71’
So lost, I’m faded

43 2 76
These shallow waters, never met

4 44 42 45 6
What I needed

4 4 16
I’m letting go

4 45 3
A deeper dive

4 32 4

Eternal silence of the sea
445 42 4 5 6
I’m breathing

4 1’6
Alive

45
Where are you now

6 6 6 62’
Where are you now

6 6 6 62’
Under the bright

41’ 1’ 6
But faded lights

41’ 1’ 6

You’ve set my heart on fire
4 1’ 1’ 6 4 4
Where are you now

4 1’ 1’ 6
Where are you now

4 1’ 1’ 5

Dạo

(để ý 1 tí sẽ thấy đoạn này)

4 5 4 1’ 6

3 4 5 4 5 4 1’ 6

4 5 4 1’ 6

3 4 5 4 5 4 1’ 6

Where are you now
6 6 6 6
Atlantis

421
Under the sea

41’ 1’ 6
Under the sea

4’1’ 1’ 65
Where are you now

6 6 6 6
Another dream

432 7

The monsters running wild inside of me

1’ 61’ 61’ 6 1’6 5 7

I’m faded
2 76
I’m faded

2 76
So lost, I’m faded

43 2 76
I’m faded

2 71’
So lost, I’m faded

43 2 76

You were the shadow to my light
4 4 4 42 4 5 6
Did you feel us
4 4 1 6
Another start
44 53
You fade away
4 3 24
Afraid our aim is out of sight
4 4 4 4 2 4 5 6
Wanna see us
4 4 1’ 6
Alive
FSWhere are you now
6 6 6 6
Where are you now
6 6 6 6
Where are you now
6 6 6 6
Was it all in my fantasy
4 5 6 5 6 544
Where are you now
6 6 6 6
Were you only imaginary
4 4 5 3334
Where are you now
6 6 6 6
Atlantis

421

Under the sea
41’ 1’ 6
Under the sea

41’ 1’ 65
Where are you now

6 6 6 6
Another dream

432 7
The monsters running wild inside of me

1’ 61’ 61’ 6 1’6 5 7
I’m faded

2 76
I’m faded

2 76

So lost, I’m faded
43 2 76
I’m faded

2 71’
So lost, I’m faded

43 2 76
These shallow waters, never met

4 44 43 45 6
What I needed

4 4 16
I’m letting go

4 4 5 3
A deeper dive

4 32 4

Eternal silence of the sea
445 42 4 5 6
I’m breathing

4 1’6
Alive

45
Where are you now

6 6 6 62’
Where are you now

6 6 6 62’
Under the bright

41’ 1’ 6
But faded lights

41’ 1’ 6

You’ve set my heart on fire
4 1’ 1’ 6 4 4
Where are you now

4 1’ 1’ 6
Where are you now
4

1’ 1’ 5

Dạo

(để ý 1 tí sẽ thấy đoạn này)

4 5 4 1’ 6

3 4 5 4 5 4 1’ 6

4 5 4 1’ 6

3 4 5 4 5 4 1’ 6

Where are you now
6 6 6 6
Atlantis

421
Under the sea

41’ 1’ 6
Under the sea

4’1’ 1’ 65
Where are you now

6 6 6 6
Another dream

432 7

The monsters running wild inside of me

1’ 61’ 61’ 6 1’6 5 7

I’m faded
2 76
I’m faded

2 76
So lost, I’m faded

43 2 76
I’m faded

2 71’
So lost, I’m faded

43 2 76

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “FADED”

You were the shadow to my light
F F F FD F G A
Did you feel us
F F C A
Another start
FF GE
You fade away
F E DF
Afraid our aim is out of sight
F F F F D F G A
Wanna see us
F F C’ A
Alive
FSWhere are you now
A A A A
Where are you now
A A A A
Where are you now
A A A A
Was it all in my fantasy
F G A G A GFF
Where are you now
A A A A
Were you only imaginary
F F G EEEF
Where are you now
A A A A
Atlantis

FDC

Under the sea
FC’ C’ A
Under the sea

FC’ C’ AG
Where are you now

A A A A
Another dream

FED B
The monsters running wild inside of me

C’ AC’ AC’ A C’A G B
I’m faded

D BA
I’m faded

D BA

So lost, I’m faded
FE D BA
I’m faded

D BC’
So lost, I’m faded

FE D BA
These shallow waters, never met

F FF FD FG A
What I needed

F F CA
I’m letting go

F FG E
A deeper dive

F ED F

Eternal silence of the sea
FFG FD F G A
I’m breathing

F C’A
Alive

FG
Where are you now

A A A AD’
Where are you now

A A A AD’
Under the bright

FC’ C’ A
But faded lights

F C’C’ A

You’ve set my heart on fire
F C’ C’ A F F
Where are you now

F C’ C’ A
Where are you now

F C’ C’ G

Dạo

(để ý 1 tí sẽ thấy đoạn này)
F G F C’ A
E F G F G F C’ A
F G F C’ A
E F G F G F C’ A

Where are you now
A A A A
Atlantis

FDC
Under the sea

FC’ C’ A
Under the sea

FC’ C’ AG
Where are you now

A A A A
Another dream

FED B

The monsters running wild inside of me
C’ AC’ AC’ A C’A G B

I’m faded
D BA
I’m faded

D BA
So lost, I’m faded

FE D BA
I’m faded

D BC’
So lost, I’m faded

FE D BA

You were the shadow to my light
F F F FD F G A
Did you feel us
F F C A
Another start
FF GE
You fade away
F E DF
Afraid our aim is out of sight
F F F F D F G A
Wanna see us
F F C’ A
Alive
FSWhere are you now
A A A A
Where are you now
A A A A
Where are you now
A A A A
Was it all in my fantasy
F G A G A GFF
Where are you now
A A A A
Were you only imaginary
F F G EEEF
Where are you now
A A A A
Atlantis
FDC

Under the sea
FC’ C’ A
Under the sea

FC’ C’ AG
Where are you now

A A A A
Another dream

FED B
The monsters running wild inside of me

C’ AC’ AC’ A C’A G B
I’m faded

D BA
I’m faded

D BA

So lost, I’m faded
FE D BA
I’m faded

D BC’
So lost, I’m faded

FE D BA
These shallow waters, never met

F FF FD FG A
What I needed

F F CA
I’m letting go

F FG E
A deeper dive

F ED F

Eternal silence of the sea
FFG FD F G A
I’m breathing

F C’A
Alive

FG
Where are you now

A A A AD’
Where are you now

A A A AD
Under the bright

FC’ C’ A
But faded lights

F C’C’ A

You’ve set my heart on fire
F C’ C’ A F F
Where are you now

F C’ C’ A
Where are you now

F C’ C’ G

Dạo (để ý 1 tí sẽ thấy đoạn này)
F S F Đ2 L
F G F C’ A
E F G F G F C’ A
F G F C’ A
E F G F G F C’ A

Where are you now
A A A A
Atlantis

FDC
Under the sea

FC’ C’ A
Under the sea

FC’ C’ AG
Where are you now

A A A A
Another dream

FED B

The monsters running wild inside of me
C’ AC’ AC’ A C’A G B

I’m faded
D BA
I’m faded

D BA
So lost, I’m faded

FE D BA
I’m faded

D BC’
So lost, I’m faded

FE D BA

Trên đây là Cm âm faded Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm faded!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc