Người Ơi Người Ở Đừng Về – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Người Ơi Người Ở Đừng Về (Đức Phúc)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Người Ơi Người Ở Đừng Về Đức Phúc”

Lâu nay chưa gặp nhau đấy

Re re re do re mi
Hay ta quên số nhau vậy?

Re re re mi LA SOL
Nghe đâu lúc này bận lắm

Re re re do re mi
Chẳng đi chơi, chẳng đi chơi nhiều

mi re re mi re re LA

Nhân đây chưa kịp ăn tối

Re re re do re mi
Hôm nay cuối tuần rồi

la2 LA do LA SOL
Sao ta không gặp nhau

Re re re do re mi
Cả lũ đi chơi, rủ đi chơi

mi mi re re mi re re

Mình sẽ xuống phố rộn ràng, ngồi ăn bánh xong uống trà

Do sol sol sol do do, do re mi re LA SOL
Dẹp hết mấy thứ mệt nhoài làm u ám bao ngày qua

Do sol sol sol do do do sol la sol mi sol
Đừng cứ kiếm cớ đòi về, cuộc vui vẫn chưa xong mà

Do sol sol sol do do, do re mi re LA SOL
Mình còn tăng hai

sol2 LA do do
Và còn tăng ba

sol2 LA do do
Đừng về trước nha

Do do sol re

Người ơi, người ở í a đừng về

solla DO, sol la DO la sol re
Làm sao, làm sao để vui một khi vắng đi một người

solla RE, DO RE MI RE DO RE MI RE la sol
Người ơi, người ở í a đừng về

solla DO, sol la DO la sol re
Lâu lâu mới vui như vậy, bao lâu mới gặp lại đây

mi mi sol mi re do, mi mi sol LA do re
Người ở đừng về

Re sol mire do

 

Re mi mi re do re do LA

Re mi mi LA re do re

Re mi mi re do re do LA

Re mi mi LA re mi mi

 

Hi!

sol
Alo alo alo alo

sol sol sol la
Bao nhiêu lâu chưa gặp

sol sol la sol mi
Ra đây chơi đi, yes or no?

sol sol sol la sol mi sol


Bây giờ nsao nà
Em đang làm gì đấy?
Ra đây công viên có đâu mà lâu, khoác cái áo, phi xuống lầu nà

 

Ok, hai mươi cứ cho là mau (alo alo)

sol sol sol sol la sol mi sol
Loay hoay lâu nay thấy đâu mặt nhau (ô ai kia)

sol sol sol sol la sol mi sol
Đừng bao giờ nghĩ là vui sau

mi sol mi sol mi sol sol
Ra đây mà chơi với tui mau

sol sol mi sol la sol sol
Thay vì nằm nhà mà coi troll

sol do do do do sol sol

Cả tuần làm việc rồi mới cần ra đây ngồi

sol mi mi mi do sol mi mi mi do
Tới khuya, trân châu, mồi

sol mi mi mi do
Tía lia không cần vội, ối a

sol mi mi do do la sol

Thì đấy

Domi sol
doi khi ta không ra ngoài

mi mi mi mi mi do


Chỉ để nhìn mặt nhau, ta nhìn đâu? Ta nhìn phone, pose, selfie

Rồi đấy
doi khi ta không mua vài
Ly cà phê tán dóc rồi về đâu? Về lòng nhau trong lâu dài

 

Mình sẽ xuống phố rộn ràng, ngồi ăn bánh xong uống trà

Do sol sol sol do do, do re mi re LA SOL
Dẹp hết mấy thứ mệt nhoài làm u ám bao ngày qua

Do sol sol sol do do do sol la sol mi lasol
Đừng cứ kiếm cớ đòi về, cuộc vui vẫn chưa xong mà

Do sol sol sol do do, do re mi re LA SOL
Mình còn tăng hai

sol2 LA do do
Và còn tăng ba

sol2 LA do do
Đừng về trước nha

Do do sol re

Người ơi, người ở í a đừng về

solla DO, sol la DO la sol re
Làm sao, làm sao để vui một khi vắng đi một người

solla RE, DO RE MI RE DO RE MI RE la sol
Người ơi, người ở í a đừng về

solla DO, sol la DO la sol re
Lâu lâu mới vui như vậy, bao lâu mới gặp lại đây

mi mi sol mi re do, mi mi sol LA do re
Người ở đừng về

Re sol mire do

Người ơi, người ở í a đừng về

solla DO, sol la DO la sol re
Làm sao, làm sao để vui một khi vắng đi một người

solla RE, DO RE MI RE DO RE MI RE la sol
Người ơi, người ở í a đừng về

solla DO, sol la DO la sol re
Lâu lâu mới vui như vậy, bao lâu mới gặp lại đây

mi mi sol mi re do, mi mi sol LA do re
Người ở đừng về

Re sol mire do

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Người Ơi Người Ở Đừng Về Đức Phúc”

Lâu nay chưa gặp nhau đấy

2 2 2 1 2 3
Hay ta quên số nhau vậy?

2 2 2 3 6′ 5′
Nghe đâu lúc này bận lắm

2 2 2 1 2 3
Chẳng đi chơi, chẳng đi chơi nhiều

3 2 2 3 2 2 6′

Nhân đây chưa kịp ăn tối

2 2 2 1 2 3
Hôm nay cuối tuần rồi

6′ 6′ 1 6′ 5′
Sao ta không gặp nhau

2 2 2 1 2 3
Cả lũ đi chơi, rủ đi chơi

3 3 2 2 3 2 2

Mình sẽ xuống phố rộn ràng, ngồi ăn bánh xong uống trà

1 5 5 5 1 1, 1 2 3 2 6′ 5′
Dẹp hết mấy thứ mệt nhoài làm u ám bao ngày qua

1 5 5 5 1 1 1 5 6 5 3 5
Đừng cứ kiếm cớ đòi về, cuộc vui vẫn chưa xong mà

1 5 5 5 1 1, 1 2 3 2 6′ 5′
Mình còn tăng hai

5′ 6′ 1 1
Và còn tăng ba

5′ 6′ 1 1
Đừng về trước nha

1 1 5 2

Người ơi, người ở í a đừng về

56 1′ 5 6 1′ 6 5 2
Làm sao, làm sao để vui một khi vắng đi một người

56 2′ 1′ 2′ 3′ 2′ 1′ 2′ 3′ 2′ 6 5
Người ơi, người ở í a đừng về

56 1′ 5 6 1′ 6 5 2
Lâu lâu mới vui như vậy, bao lâu mới gặp lại đây

3 3 5 3 2 1, 3 3 5 6′ 1 2
Người ở đừng về

2 5 32 1

 

2 3 3 2 1 2 1 6′

2 3 3 6′ 2 1 2

2 3 3 2 1 2 1 6′

2 3 3 6′ 2 3 3

 

Hi!

5
Alo alo alo alo

5 5 5 6
Bao nhiêu lâu chưa gặp

5 5 6 5 3
Ra đây chơi đi, yes or no?

5 5 5 6 5 3 5


Bây giờ nsao nà
Em đang làm gì đấy?

Ra đây công viên có đâu mà lâu, khoác cái áo, phi xuống lầu nà

 

Ok, hai mươi cứ cho là mau (alo alo)

5 5 5 5 6 5 3 5
Loay hoay lâu nay thấy đâu mặt nhau (ô ai kia)

5 5 5 5 6 5 3 5
Đừng bao giờ nghĩ là vui sau

3 5 3 5 3 5 5
Ra đây mà chơi với tui mau

5 5 3 5 6 5 5
Thay vì nằm nhà mà coi troll

5 1 1 1 1 5 5

Cả tuần làm việc rồi mới cần ra đây ngồi

5 3 3 3 1 5 3 3 3 1
Tới khuya, trân châu, mồi

5 3 3 3 1
Tía lia không cần vội, ối a

5 3 3 1 1 6 5

Thì đấy

13 5
doi khi ta không ra ngoài

3 3 3 3 3 1


Chỉ để nhìn mặt nhau, ta nhìn đâu? Ta nhìn phone, pose, selfie

Rồi đấy
doi khi ta không mua vài
Ly cà phê tán dóc rồi về đâu? Về lòng nhau trong lâu dài

 

Mình sẽ xuống phố rộn ràng, ngồi ăn bánh xong uống trà

1 5 5 5 1 1, 1 2 3 2 6′ 5′
Dẹp hết mấy thứ mệt nhoài làm u ám bao ngày qua

1 5 5 5 1 1 1 5 6 5 3 65
Đừng cứ kiếm cớ đòi về, cuộc vui vẫn chưa xong mà

1 5 5 5 1 1, 1 2 3 2 6′ 5′
Mình còn tăng hai

5′ 6′ 1 1
Và còn tăng ba

5′ 6′ 1 1
Đừng về trước nha

1 1 5 2

Người ơi, người ở í a đừng về

56 1′ 5 6 1′ 6 5 2
Làm sao, làm sao để vui một khi vắng đi một người

56 2′ 1′ 2′ 3′ 2′ 1′ 2′ 3′ 2′ 6 5
Người ơi, người ở í a đừng về

56 1′ 5 6 1′ 6 5 2
Lâu lâu mới vui như vậy, bao lâu mới gặp lại đây

3 3 5 3 2 1, 3 3 5 6′ 1 2
Người ở đừng về

2 5 32 1

Người ơi, người ở í a đừng về

56 1′ 5 6 1′ 6 5 2
Làm sao, làm sao để vui một khi vắng đi một người

56 2′ 1′ 2′ 3′ 2′ 1′ 2′ 3′ 2′ 6 5
Người ơi, người ở í a đừng về

56 1′ 5 6 1′ 6 5 2
Lâu lâu mới vui như vậy, bao lâu mới gặp lại đây

3 3 5 3 2 1, 3 3 5 6′ 1 2
Người ở đừng về

2 5 32 1

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Người Ơi Người Ở Đừng Về Đức Phúc”

Lâu nay chưa gặp nhau đấy

D D D C D E
Hay ta quên số nhau vậy?

D D D E A’ G’
Nghe đâu lúc này bận lắm

D D D C D E
Chẳng đi chơi, chẳng đi chơi nhiều

E D D E D D A’

Nhân đây chưa kịp ăn tối

D D D C D E
Hôm nay cuối tuần rồi

A’ A’ C A’ G’
Sao ta không gặp nhau

D D D C D E
Cả lũ đi chơi, rủ đi chơi

E E D D E D D

Mình sẽ xuống phố rộn ràng, ngồi ăn bánh xong uống trà

C G G G C C. C D E D A’ G’
Dẹp hết mấy thứ mệt nhoài làm u ám bao ngày qua

C G G G C C C G A G E G
Đừng cứ kiếm cớ đòi về, cuộc vui vẫn chưa xong mà

C G G G C C, C D E D A’ G’
Mình còn tăng hai

G’ A’ C C
Và còn tăng ba

G’ A’ C C
Đừng về trước nha

C C G D

Người ơi, người ở í a đừng về

GA C’,G A C’ A G D
Làm sao, làm sao để vui một khi vắng đi một người

GA D’, C’ D’ E’ D’ C’ D’ E’ D’ A G
Người ơi, người ở í a đừng về

GA C’, G A C’ A G D
Lâu lâu mới vui như vậy, bao lâu mới gặp lại đây

E E G E D C, E E G A’ C D
Người ở đừng về

D G ED C

 

D E E D C D C A’

D E E A’ D C D

D E E D C D C A’

D E E A’ D E E

 

Hi!

G
Alo alo alo alo

G G G A
Bao nhiêu lâu chưa gặp

G G A G E
Ra đây chơi đi, yes or no?

G G G A G E G


Bây giờ nsao nà
Em đang làm gì đấy?

Ra đây công viên có đâu mà lâu, khoác cái áo, phi xuống lầu nà

 

Ok, hai mươi cứ cho là mau (alo alo)

G G G G A G E G
Loay hoay lâu nay thấy đâu mặt nhau (ô ai kia)

G G G G A G E G
Đừng bao giờ nghĩ là vui sau

E G E G E G G
Ra đây mà chơi với tui mau

G G E G A G G
Thay vì nằm nhà mà coi troll

G C C C C G G

Cả tuần làm việc rồi mới cần ra đây ngồi

G E E E C G E E E C
Tới khuya, trân châu, mồi

G E E E C
Tía lia không cần vội, ối a

G E E C C A G

Thì đấy

CE G
doi khi ta không ra ngoài

E E E E E C


Chỉ để nhìn mặt nhau, ta nhìn đâu? Ta nhìn phone, pose, selfie

Rồi đấy
doi khi ta không mua vài
Ly cà phê tán dóc rồi về đâu? Về lòng nhau trong lâu dài

 

Mình sẽ xuống phố rộn ràng, ngồi ăn bánh xong uống trà

C G G G C C, C D E D A’ G’
Dẹp hết mấy thứ mệt nhoài làm u ám bao ngày qua

C G G G C C C G A G E AG
Đừng cứ kiếm cớ đòi về, cuộc vui vẫn chưa xong mà

C G G G C C, C D E D A’ G’
Mình còn tăng hai

G’ A’ C C
Và còn tăng ba

G’ A’ C C
Đừng về trước nha

C C G D

Người ơi, người ở í a đừng về

GA C’, G A C’ A G D
Làm sao, làm sao để vui một khi vắng đi một người

GA D’, C’ D’ E’ D’ C’ D’ E’ D’ A G
Người ơi, người ở í a đừng về

GA C’, G A C’ A G D
Lâu lâu mới vui như vậy, bao lâu mới gặp lại đây

E E G E D C, E E G A’ C D
Người ở đừng về

D G ED C

Người ơi, người ở í a đừng về

GA C’, G A C’ A G D
Làm sao, làm sao để vui một khi vắng đi một người

GA D’, C’ D’ E’ D’ C’ D’ E’ D’ A G


Người ơi, người ở í a đừng về

GA C’, G A C’ A G D
Lâu lâu mới vui như vậy, bao lâu mới gặp lại đây

E E G E D C, E E G A’ C D
Người ở đừng về

D G ED C

Trên đây là Cm âm Người Ơi Người Ở Đừng Về Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Người Ơi Người Ở Đừng Về này nhé !

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc