Nụ Hôn Đánh Rơi – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm Âm Nụ Hôn Đánh Rơi Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Nụ Hôn Đánh Rơi”

Tone thấp bắt đầu từ fa

Các bạn cũng có thể nâng lên 1 quãng 8 bắt đầu từ fa2 để vào tone cao hơn nhé

Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh
fa la mi re mi re do do do
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh

fa la mi re mi re la la la
Và anh đâu biết và em chưa dám

Re sol la lasi re sol la lasi
Nên thế là vụt mất nhau một đời.

sol la re re la sol do re

Em lỡ mang nỗi buồn khi yêu anh
fa la mi la re do do do
Em nát tan cõi lòng nên mong anh

fa la mi la re la la la
Nụ hôn chưa dám, vòng tay chưa ấm

Re sol la lasi, re sol la lasi
Nên thế là lạnh giá em một đời.

sol la re re solla sol do re

[Chorus]

Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi
fa re fa la DORE DO DO DO DO
Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi

fa re fa la si si la la la
Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bao giờ

fa re fa la RE RE DO DO si la
Biết thương ai bao giờ

si la la sol fa
Nên đêm hờ hững trôi, anh hờ hững xa

sol sol fa solla sol, sol re solla sol
Đau lòng quá.

fa mi solla

Do re mi fa fa re fa la, mi la re la do do
fa mi fa la mi la, mi re re re la la la fa

Và anh đâu biết và em chưa dám
Re sol la lasi re sol la lasi
Nên thế là vụt mất nhau một đời.

sol la re re la sol do re

Em lỡ mang nỗi buồn khi yêu anh
fa la mi la re do do do
Em nát tan cõi lòng nên mong anh

fa la mi la re la la la
Nụ hôn chưa dám, vòng tay chưa ấm

Re sol la lasi, re sol la lasi
Nên thế là lạnh giá em một đời.

sol la re re solla sol do re

[Chorus]

 Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi
fa re fa la DORE DO DO DO DO
Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi

fa re fa la si si la la la
Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bao giờ

fa re fa la RE RE DO DO si la
Biết thương ai bao giờ

si la la sol fa
Nên đêm hờ hững trôi, anh hờ hững xa

sol sol fa solla sol, sol re solla sol
Đau lòng quá.

fa mi solla

Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi
fa re fa la DORE DO DO DO DO
Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi

fa re fa la si si la la la
Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bao giờ

fa re fa la RE RE DO DO SIB la
Biết thương ai bao giờ

si la la sol fa
Nên đêm hờ hững trôi, anh hờ hững xa

sol sol fa solla sol, sol re solla sol
Đau lòng quá.

fa mi solla

Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh
fa la mi re mi re do do do
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh

fa la mi re mi re la la la
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh

fa la mi re mi re la la la

 

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Nụ Hôn Đánh Rơi”

Tone cao, bắt đầu từ DO

Em Đánh Rơi Nụ Hôn Đầu Sau Lưng Anh
Do2 mi2 si la si la sol sol sol
Em Đánh Rơi Tình Yêu Đầu Sau Lưng Anh

Do2 mi2 si la si la mi2 mi2 mi2
Và Anh Đâu Biết Và Em Chưa Dám

la Re2 mi2 mi2fa2 la Re2 mi2 mi2fa2
Nên Thế Là Vụt Mất Nhau Một Đời.

Re2 mi2 la la mi2 Re2 sol la

Em Lỡ Mang Nỗi Buồn Khi Yêu Anh
Do2 mi2 si mi2 la sol sol sol
Em Nát Tan Cõi Lòng Nên Mong Anh

Do2 mi2 si mi2 la mi2 mi2 mi2
Nụ Hôn Chưa Dám, Vòng Tay Chưa Ấm

la Re2 mi2 mi2fa2, la Re2 mi2 mi2fa2
Nên Thế Là Lạnh Giá Em Một Đời.

Re2 mi2 la la Re2mi2 Re2 sol la

[Chorus]

 Yêu Người Nhưng Em Giữ Cho Riêng Em Thôi
Do2 la Do2 mi2 sol2la2 sol2 sol2 sol2 sol2
Yêu Người Em Ngu Ngốc Khóc Riêng Em Thôi

Do2 la Do2 mi2 fa2 fa2 mi2 mi2 mi2
Hay Vì Em Chưa Biết, Biết Yêu Ai Bao Giờ

Do2 la Do2 mi2 la2 la2 sol2 sol2 fa2 mi2
Biết Thương Ai Bao Giờ

fa2 mi2 mi2 Re2 Do2
Nên Đêm Hờ Hững Trôi, Anh Hờ Hững Xa

Re2 Re2 Do2 Re2mi2 Re2, Re2 la Re2mi2 Re2
Đau Lòng Quá.

Do2 si Re2mi2

sol la si Do2 Do2 la Do2 mi2, si mi2 la mi2 sol sol
Do2 si Do2 mi2 si mi2, si la la la mi2 mi2 mi2 Do2

Và Anh Đâu Biết Và Em Chưa Dám
la Re2 mi2 mi2 mi2fa2 la Re2 mi2 mi2fa2
Nên Thế Là Vụt Mất Nhau Một Đời.

Re2 mi2 la la mi2 Re2 sol la

Em Lỡ Mang Nỗi Buồn Khi Yêu Anh
Do2 mi2 si mi2 la sol sol sol
Em Nát Tan Cõi Lòng Nên Mong Anh

Do2 mi2 si mi2 la mi2 mi2 mi2
Nụ Hôn Chưa Dám, Vòng Tay Chưa Ấm

la Re2 mi2 mi2fa2, la Re2 mi2 mi2fa2
Nên Thế Là Lạnh Giá Em Một Đời.

Re2 mi2 la la Re2mi2 Re2 sol la

[Chorus]

Yêu Người Nhưng Em Giữ Cho Riêng Em Thôi
Do2 la Do2 mi2 sol2la2 sol2 sol2 sol2 sol2
Yêu Người Em Ngu Ngốc Khóc Riêng Em Thôi

Do2 la Do2 mi2 fa2 fa2 mi2 mi2 mi2
Hay Vì Em Chưa Biết, Biết Yêu Ai Bao Giờ

Do2 la Do2 mi2 la2 la2 sol2 sol2 fa2 mi2
Biết Thương Ai Bao Giờ

fa2 mi2 mi2 Re2 Do2
Nên Đêm Hờ Hững Trôi, Anh Hờ Hững Xa

Re2 Re2 Do2 Re2mi2 Re2, Re2 la Re2mi2 Re2
Đau Lòng Quá.

Do2 si Re2mi2

Yêu Người Nhưng Em Giữ Cho Riêng Em Thôi
Do2 la Do2 mi2 sol2la2 sol2 sol2 sol2 sol2
Yêu Người Em Ngu Ngốc Khóc Riêng Em Thôi

Do2 la Do2 mi2 fa2 fa2 mi2 mi2 mi2
Hay Vì Em Chưa Biết, Biết Yêu Ai Bao Giờ

Do2 la Do2 mi2 la2 la2 sol2 sol2 fa2 mi2
Biết Thương Ai Bao Giờ

fa2 mi2 mi2 Re2 Do2
Nên Đêm Hờ Hững Trôi, Anh Hờ Hững Xa

Re2 Re2 Do2 Re2mi2 Re2, Re2 la Re2mi2 Re2
Đau Lòng Quá.

Do2 si Re2mi2

Em Đánh Rơi Nụ Hôn Đầu Sau Lưng Anh
Do2 mi2 si la si la sol sol sol
Em Đánh Rơi Tình Yêu Đầu Sau Lưng Anh

Do2 mi2 si la si la mi2 mi2 mi2
Em Đánh Rơi Tình Yêu Đầu Sau Lưng Anh

Do2 mi2 si la si la mi2 mi2 mi2

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Nụ Hôn Đánh Rơi”

Tone thấp bắt đầu từ fa

Các bạn cũng có thể nâng lên 1 quãng 8 bắt đầu từ fa2 để vào tone cao hơn nhé

Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh
4 6 3 2 3 2 1 1 1
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh

4 6 3 2 3 2 6 6 6
Và anh đâu biết và em chưa dám

2 5 6 67 2 5 6 67
Nên thế là vụt mất nhau một đời.

5 6 2 2 6 5 1 2

Em lỡ mang nỗi buồn khi yêu anh
4 6 3 6 2 1 1 1
Em nát tan cõi lòng nên mong anh

4 6 3 6 2 6 6 6 
Nụ hôn chưa dám, vòng tay chưa ấm

2 5 6 67, 2 5 6 67
Nên thế là lạnh giá em một đời.

5 6 2 2 56 5 1 2

[Chorus]

Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi
4 2 4 6 1’2’ 1’ 1’ 1’ 1’
Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi

4 2 4 6 7 7 6 6 6 
Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bao giờ

4 2 4 6 2’ 2’ 1’ 1’ 7 6

Biết thương ai bao giờ

7 6 6 5 4
Nên đêm hờ hững trôi, anh hờ hững xa

5 5 4 56 5, 5 2 56 5
Đau lòng quá.

4 3 56

1 2 3 4 4 2 4 6, 3 6 2 6 1 1 
4 3 4 6 3 6, 3 2 2 2 6 6 6 4

Và anh đâu biết và em chưa dám
2 5 6 67 2 5 6 67
Nên thế là vụt mất nhau một đời.

5 6 2 2 6 5 1 2

Em lỡ mang nỗi buồn khi yêu anh
4 6 3 6 2 1 1 1
Em nát tan cõi lòng nên mong anh

4 6 3 6 2 6 6 6
Nụ hôn chưa dám, vòng tay chưa ấm

2 5 6 67, 2 5 6 67
Nên thế là lạnh giá em một đời.

5 6 2 2 56 5 1 2

[Chorus]

 Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi
4 2 4 6 1’2’ 1’ 1’ 1’ 1’
Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi

4 2 4 6 7 7 6 6 6
Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bao giờ

4 2 4 6 2’ 2’2 1’ 1’ 7 6
Biết thương ai bao giờ

7 6 6 5 4
Nên đêm hờ hững trôi, anh hờ hững xa

5 5 4 56 5, 5 2 56 5
Đau lòng quá.

4 3 56

Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi
4 2 4 6 1’2’ 1’ 1’ 1’ 1’
Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi

4 2 4 6 7 7 6 6 6
Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bao giờ

4 2 4 6 2’ 2’ 1’ 1’ 7 6
Biết thương ai bao giờ

7 6 6 5 4
Nên đêm hờ hững trôi, anh hờ hững xa

5 5 4 56 5, 5 2 56 5
Đau lòng quá.

4 3 56

Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh
4 6 3 2 3 2 1 1 1
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh

4 6 3 2 3 2 6 6 6
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh

4 6 3 2 3 2 6 6 6

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Nụ Hôn Đánh Rơi”

Tone cao, bắt đầu từ DO

Em Đánh Rơi Nụ Hôn Đầu Sau Lưng Anh
1’ 3’ 7 6 7 6 5 5 5 
Em Đánh Rơi Tình Yêu Đầu Sau Lưng Anh

1’ 3’ 7 6 7 6 3’ 3’ 3’
Và Anh Đâu Biết Và Em Chưa Dám

6 2’ 3’ 3’4’ 6 2’ 3’ 3’4’
Nên Thế Là Vụt Mất Nhau Một Đời.

2’ 3’ 6 6 3’ 2’ 5 6

Em Lỡ Mang Nỗi Buồn Khi Yêu Anh
1’ 3’ 7 3’ 6 5 5 5
Em Nát Tan Cõi Lòng Nên Mong Anh

1’ 3’ 7 3’ 6 3’ 3’ 3’
Nụ Hôn Chưa Dám, Vòng Tay Chưa Ấm

6 2’ 3’ 3’4’, 6 2’ 3’ 3’4’
Nên Thế Là Lạnh Giá Em Một Đời.

2’ 3’ 6 6 2’3’ 2’ 5 6

[Chorus]

 Yêu Người Nhưng Em Giữ Cho Riêng Em Thôi
1’ 6 1’ 3’ 5’6’ 5’ 5’ 5’ 5’
Yêu Người Em Ngu Ngốc Khóc Riêng Em Thôi

1’ 6 1’ 3’ 4’ 4’ 3’ 3’ 3’
Hay Vì Em Chưa Biết, Biết Yêu Ai Bao Giờ

1’ 6 1’ 3’ 6’ 6’5’ 5’ 4’ 3’
Biết Thương Ai Bao Giờ

4’ 3’ 3’ 2’ 1’
Nên Đêm Hờ Hững Trôi, Anh Hờ Hững Xa

2’ 2’ 1’ 2’3’ 2’, 2’ 6 2’3’ 2’
Đau Lòng Quá.

1’ 7 2’3’

5 6  7 1’ 1’ 6 1’ 3’, 7 3’ 6 3’ 5 5
1’ 7 1’ 3’ 7 3’, 7 6 6 6 3’ 3’ 3’ 1’

Và Anh Đâu Biết Và Em Chưa Dám
6 2’ 3’ 3’ 3’4’ 6 2’ 3’ 3’4’
Nên Thế Là Vụt Mất Nhau Một Đời.

2’ 3’ 6 6 3’ 2’ 5 6

Em Lỡ Mang Nỗi Buồn Khi Yêu Anh
1’ 3’ 7 3’ 6 5 5 5
Em Nát Tan Cõi Lòng Nên Mong Anh

1’ 3’ 7 3’ 6 3’ 3’ 3’
Nụ Hôn Chưa Dám, Vòng Tay Chưa Ấm

6 2’ 3’ 3’4’, 6 2’ 3’ 3’4’
Nên Thế Là Lạnh Giá Em Một Đời.

2’ 3’ 6 6 2’3’ 2’ 5 6

[Chorus]

Yêu Người Nhưng Em Giữ Cho Riêng Em Thôi
1’ 6 1’ 3’ 5’6’ 5’ 5’ 5’ 5’
Yêu Người Em Ngu Ngốc Khóc Riêng Em Thôi

1’ 6 1’ 3’ 4’ 4’ 3’ 3’ 3’
Hay Vì Em Chưa Biết, Biết Yêu Ai Bao Giờ

1’ 6 1’ 3’ 6’ 6’ 5’ 5’ 4’ 3’
Biết Thương Ai Bao Giờ

4’ 3’ 3’ 2’ 1’
Nên Đêm Hờ Hững Trôi, Anh Hờ Hững Xa

2’ 2’ 1’ 2’3’ 2’, 2’ 6 2’3’ 2’
Đau Lòng Quá.

1’ 7 2’3’

Yêu Người Nhưng Em Giữ Cho Riêng Em Thôi

1′ 6 1′ 3′ 5’6′ 5′ 5′ 5′ 5′
Yêu Người Em Ngu Ngốc Khóc Riêng Em Thôi

1’ 6 1’ 3’ 4’ 4’ 3’ 3’ 3’
Hay Vì Em Chưa Biết, Biết Yêu Ai Bao Giờ

1’ 6 1’ 3’ 6’ 6’ 5’ 5’ 4’ 3’
Biết Thương Ai Bao Giờ

4’ 3’ 3’ 2’ 1’
Nên Đêm Hờ Hững Trôi, Anh Hờ Hững Xa

2’ 2’ 1’ 2’3’ 2’, 2’ 6 2’3’ 2’
Đau Lòng Quá.

1’ 7 2’3’

Em Đánh Rơi Nụ Hôn Đầu Sau Lưng Anh
1’ 3’ 7  6 7 6 5 5 5
Em Đánh Rơi Tình Yêu Đầu Sau Lưng Anh

1’ 3’ 7 6 7 6 3’ 3’ 3’
Em Đánh Rơi Tình Yêu Đầu Sau Lưng Anh

1’ 3’ 7 6 7 6 3’ 3’ 3’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Nụ Hôn Đánh Rơi”

Tone thấp bắt đầu từ fa

Các bạn cũng có thể nâng lên 1 quãng 8 bắt đầu từ fa2 để vào tone cao hơn nhé

Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh
F A E D E D C C C 
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh

F A E D E D A A A
Và anh đâu biết và em chưa dám

D G A AB D G A AB
Nên thế là vụt mất nhau một đời.

G A D D A G C D

Em lỡ mang nỗi buồn khi yêu anh
F A E A D C C C
Em nát tan cõi lòng nên mong anh

F A E A D A A A
Nụ hôn chưa dám, vòng tay chưa ấm

D G A AB, D G A AB
Nên thế là lạnh giá em một đời.

G A D D GA G C D

[Chorus]

Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi
F D F A C’D’ C’ C’ C’ C’
Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi

F D F A B B A A A
Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bao giờ

F D F A D’ D’ C’ C’ B A
Biết thương ai bao giờ

B A A G F
Nên đêm hờ hững trôi, anh hờ hững xa

G G F GAG, G D GA G
Đau lòng quá.

F E GA

C D E F F D F A, E A D A C C
F E F A E A, E D D D A A A F

Và anh đâu biết và em chưa dám
D G A AB D G A AB
Nên thế là vụt mất nhau một đời.

G A D D A G C D

Em lỡ mang nỗi buồn khi yêu anh
F A E A D C C C
Em nát tan cõi lòng nên mong anh

F A E A D A A A
Nụ hôn chưa dám, vòng tay chưa ấm

D G A AB, D G A AB
Nên thế là lạnh giá em một đời.

G A D D GA G C D

[Chorus]

 Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi
F D F A C’D’ C’ C’ C’ C’
Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi

F D F A B B A A A
Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bao giờ

F D F A D’ D’ C’ C’ B A
Biết thương ai bao giờ

B A A G F
Nên đêm hờ hững trôi, anh hờ hững xa

G G F GA G, G D GA G
Đau lòng quá.

F E GA

Yêu người nhưng em giữ cho riêng em thôi
F D F A C’D’ C’ C’ C’ C’ 
Yêu người em ngu ngốc khóc riêng em thôi

F D F A B B A A A
Hay vì em chưa biết, biết yêu ai bao giờ

F D F A D’ D’ C’ C’ B A
Biết thương ai bao giờ

B A A G F
Nên đêm hờ hững trôi, anh hờ hững xa

G G F GA G, G D GA G
Đau lòng quá.

F E GA

Em đánh rơi nụ hôn đầu sau lưng anh
F A E D E D C C C
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh

F A E D E D A A A
Em đánh rơi tình yêu đầu sau lưng anh

F A E D E D A A A

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Nụ Hôn Đánh Rơi”

Tone cao, bắt đầu từ DO

Em Đánh Rơi Nụ Hôn Đầu Sau Lưng Anh
C’ E’ B A B A G G G
Em Đánh Rơi Tình Yêu Đầu Sau Lưng Anh

C’ E’ B A B A E’ E’ E’
Và Anh Đâu Biết Và Em Chưa Dám

A D’ E’ E’F’ A D’ E’ E’F’
Nên Thế Là Vụt Mất Nhau Một Đời.

D’ E’ A A E’ D’ G A

Em Lỡ Mang Nỗi Buồn Khi Yêu Anh
C’ E’ B E’ A G G G
Em Nát Tan Cõi Lòng Nên Mong Anh

C’ E’ B E’ A E’ E’ E’
Nụ Hôn Chưa Dám, Vòng Tay Chưa Ấm

A D’ E’ E’ F’, A D’ E’ E’F’
Nên Thế Là Lạnh Giá Em Một Đời.

D’ E’ A A D’E’ D’ G A

[Chorus]

 Yêu Người Nhưng Em Giữ Cho Riêng Em Thôi
C’ A C’ E’ G’A’ G’ G’ G’ G’
Yêu Người Em Ngu Ngốc Khóc Riêng Em Thôi

C’ A C’ E’ F’ F’ E’ E’ E’
Hay Vì Em Chưa Biết, Biết Yêu Ai Bao Giờ

C’ A C’ E’ A’ A’ G’ G’ F’ E’
Biết Thương Ai Bao Giờ

F’ E’ E’ D’ C’
Nên Đêm Hờ Hững Trôi, Anh Hờ Hững Xa

D’ D’ C’ D’E’ D’, D’ A D’E’ D’
Đau Lòng Quá.

C’ B D’E’

G A B C’ C’ A C’ E’, B E’ A E’ G G
C’ B C’ E’ B E’, B A A A E’ E’ E’ C’

Và Anh Đâu Biết Và Em Chưa Dám
A D’ E’ E’ E’F’ A D’ E’ E’F’
Nên Thế Là Vụt Mất Nhau Một Đời.

D’ E’ A A E’ D’ G A

Em Lỡ Mang Nỗi Buồn Khi Yêu Anh
C’ E’ B E’ A G G G
Em Nát Tan Cõi Lòng Nên Mong Anh

C’ E’ B E’ A E’ E’ E’
Nụ Hôn Chưa Dám, Vòng Tay Chưa Ấm

A D’ E’ E’F’, A D’ E’ E’F’
Nên Thế Là Lạnh Giá Em Một Đời.

D’ E’ A A D’E’ D’ G A

[Chorus]

Yêu Người Nhưng Em Giữ Cho Riêng Em Thôi
C’ A C’ E’ G’A’ G’ G’ G’ G’
Yêu Người Em Ngu Ngốc Khóc Riêng Em Thôi

C’ A C’ E’ F’ F’ E’ E’ E’
Hay Vì Em Chưa Biết, Biết Yêu Ai Bao Giờ

C’ A C’ E’ A’ A’ G’ G’ F’ E’
Biết Thương Ai Bao Giờ

F’ E’ E’ D’ C’
Nên Đêm Hờ Hững Trôi, Anh Hờ Hững Xa

D’ D’ C’ D’E’ D’, D’ A D’E’ D’
Đau Lòng Quá.

C’ B D’E’

Yêu Người Nhưng Em Giữ Cho Riêng Em Thôi
C’ A C’ E’ G’A’ G’ G’ G’ G’
Yêu Người Em Ngu Ngốc Khóc Riêng Em Thôi

C’ A C’ E’ F’ F’ E’ E’ E’
Hay Vì Em Chưa Biết, Biết Yêu Ai Bao Giờ

C’ A C’ E’ A’ A’ G’ G’ F’ E’
Biết Thương Ai Bao Giờ

F’ E’ E’ D’ C’
Nên Đêm Hờ Hững Trôi, Anh Hờ Hững Xa

D’ D’ C’ D’E’ D’, D’ A D’E’ D’
Đau Lòng Quá.

C’ B D’E’

Em Đánh Rơi Nụ Hôn Đầu Sau Lưng Anh
C’ E’ B A B A G G G
Em Đánh Rơi Tình Yêu Đầu Sau Lưng Anh

C’ E’ B A B A E’ E’ E’
Em Đánh Rơi Tình Yêu Đầu Sau Lưng Anh

C’ E’ B A B A E’ E’ E’

Trên đây là Cm âm Nụ Hôn Đánh Rơi Sáo Trúc Hoàng Anh . thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Nụ Hôn Đánh Rơi!

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc