Nụ Hồng Mong Manh – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 votes)

Cảm Âm Nụ Hồng Mong Manh (Bích Phương)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất – Nốt Nhạc Sáo Trúc “Nụ Hồng Mong Manh – Bích Phương”

Anh đem trao cho em nụ hồng

fa fa fa fa fa re do

Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió

Do re fa fa fa fa fa sol la

Em nâng niu đem hoa về giữ

sol sol sol sol sol fa la

Trong hồn mong sao hoa không phai sắc hương.

fa do re re re re re fa re

Nhưng sao hoa kia mau phai tàn

fa fa fa fa fa re do

Rụng tả tơi trên đôi tay em băng giá

Do re fa fa fa fa fa sol la

Em nghe như trong tim rạn vỡ

sol sol sol sol sol fa la

Nỗi đau làm nhạt nhoà một trời sương khói.

la sol la la la la la DO RE

Anh như chim bay quên đường về

Re2 RE RE RE DO la sol

Âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng

la sol la DO DO DO DO DO la sol

Cánh chim ơi, còn mịt mù tận trời nao

la sol fa, re re re re fa sol

Vui chi nơi xa xôi ấy

sol sol sol sol sol la

Anh quên em như quên cánh hoa.

Re re re re re fa re

Nhưng sao nay anh quay trở về

Re2 RE RE RE DO la sol

Ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim

la sol la DO, DO DO DO DO la sol

Mối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôi

la sol fa re re re re fa sol

Em nay như trăng đã úa

sol sol sol sol sol la

Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ…

Re re re re re fa re

Anh đem trao cho em nụ hồng

fa fa fa fa fa re do

Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió

Do re fa fa fa fa fa sol la

Em nâng niu đem hoa về giữ

sol sol sol sol sol fa la

Trong hồn mong sao hoa không phai sắc hương.

fa do re re re re re fa re

Nhưng sao hoa kia mau phai tàn

fa fa fa fa fa re do

Rụng tả tơi trên đôi tay em băng giá

Do re fa fa fa fa fa sol la

Em nghe như trong tim rạn vỡ

sol sol sol sol sol fa la

Nỗi đau làm nhạt nhoà một trời sương khói.

la sol la la la la la DO RE

Anh như chim bay quên đường về

Re2 RE RE RE DO la sol

Âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng

la sol la DO DO DO DO DO la sol

Cánh chim ơi, còn mịt mù tận trời nao

la sol fa, re re re re fa sol

Vui chi nơi xa xôi ấy

sol sol sol sol sol la

Anh quên em như quên cánh hoa.

Re re re re re fa re

Nhưng sao nay anh quay trở về

Re2 RE RE RE DO la sol

Ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim

la sol la DO, DO DO DO DO la sol

Mối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôi

la sol fa re re re re fa sol

Em nay như trăng đã úa

sol sol sol sol sol la

Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ…

Do2 DO DO DO DO la RE

Anh như chim bay quên đường về

Re2 RE RE RE DO la sol

Âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng

la sol la DO DO DO DO DO la sol

Cánh chim ơi, còn mịt mù tận trời nao

la sol fa, re re re re fa sol

Vui chi nơi xa xôi ấy

sol sol sol sol sol la

Anh quên em như quên cánh hoa.

Re re re re re fa re

Nhưng sao nay anh quay trở về

Re2 RE RE RE DO la sol

Ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim

la sol la DO, DO DO DO DO la sol

Mối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôi

la sol fa re re re re fa sol

Em nay như trăng đã úa

sol sol sol sol sol la

Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ…

Do2 DO DO DO DO la RE

 

Cảm Âm – Nốt Nhạc số “Nụ Hồng Mong Manh – Bích Phương”

Anh đem trao cho em nụ hồng

4 4 4 4 4 2 1

Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió

1 2 4 4 4 4 4 5 6

Em nâng niu đem hoa về giữ

5 5 5 5 5 4 6

Trong hồn mong sao hoa không phai sắc hương.

4 1 2 2 2 2 2 4 2

Nhưng sao hoa kia mau phai tàn

4 4 4 4 4 2 1

Rụng tả tơi trên đôi tay em băng giá

1 2 4 4 4 4 4 5 6

Em nghe như trong tim rạn vỡ

5 5 5 5 5 4 6

Nỗi đau làm nhạt nhoà một trời sương khói.

6 5 6 6 6 6 6 1’ 2’

Anh như chim bay quên đường về

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 6 5

Âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng

6 5 6 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 6 5

Cánh chim ơi, còn mịt mù tận trời nao

6 5 4, 2 2 2 2 4 5

Vui chi nơi xa xôi ấy

5 5 5 5 5 6

Anh quên em như quên cánh hoa.

2 2 2 2 2 4 2

Nhưng sao nay anh quay trở về

2’ 2’ 2’ 2’  1’ 6 5

Ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim

6 5 6 1’, 1’ 1’ 1’ 1’ 6 5

Mối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôi

6 5 4 2 2 2 2 4 5

Em nay như trăng đã úa

5 5 5 5 5 6

Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ…

2 2 2 2 2 4 2

Anh đem trao cho em nụ hồng

4 4 4 4 4 2 1

Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió

1 2 4 4 4 4 4 5 6

Em nâng niu đem hoa về giữ

5 5 5 5 5 4 6

Trong hồn mong sao hoa không phai sắc hương.

4 1 2 2 2 2 2 4 2

Nhưng sao hoa kia mau phai tàn

4 4 4 4 4 2 1

Rụng tả tơi trên đôi tay em băng giá

1 2 4 4 4 4 4 5 6

Em nghe như trong tim rạn vỡ

5 5 5 5 5 4 6

Nỗi đau làm nhạt nhoà một trời sương khói.

6 5 6 6 6 6 6 1’ 2’

Anh như chim bay quên đường về

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 6 5

Âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng

6 5 6 1’ 1’ 1’ 1’ 1’  6 5

Cánh chim ơi, còn mịt mù tận trời nao

6 5 4, 2 2 2 2 4 5

Vui chi nơi xa xôi ấy

5 5 5 5 5 6

Anh quên em như quên cánh hoa.

2 2 2 2 2 4 2

Nhưng sao nay anh quay trở về

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 6 5

Ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim

6 5 6 1’, 1’ 1’ 1’ 1’ 6 5

Mối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôi

6 5 4 2 2 2 2 4 5

Em nay như trăng đã úa

5 5 5 5 5 6

Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ…

1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 6 2’

Anh như chim bay quên đường về

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 6 5

Âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng

6 5 6 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 6 5

Cánh chim ơi, còn mịt mù tận trời nao

6 5 4, 2 2 2 2 4 5

Vui chi nơi xa xôi ấy

5 5 5 5 5 6

Anh quên em như quên cánh hoa.

2 2 2 2 2 4 2

Nhưng sao nay anh quay trở về

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 6 5

Ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim

6 5 6 1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 6 5

Mối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôi

6 5 4 2 2 2 2 4 5

Em nay như trăng đã úa

5 5 5 5 5 6

Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ…

1’ 1’ 1’ 1’ 1’ 6 2’

 

Cảm âm dạng chữ – Nốt Nhạc chữ “Nụ Hồng Mong Manh – Bích Phương”

Anh đem trao cho em nụ hồng

F F F F F D C

Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió

C D F F F F F G A

Em nâng niu đem hoa về giữ

G G G G G F A

Trong hồn mong sao hoa không phai sắc hương.

F C D D D D D F D

Nhưng sao hoa kia mau phai tàn

F F F F F D C

Rụng tả tơi trên đôi tay em băng giá

C D F F F F F G A

Em nghe như trong tim rạn vỡ

G G G G G F A

Nỗi đau làm nhạt nhoà một trời sương khói.

A G A A A A A C’ D’

Anh như chim bay quên đường về

D’ D’ D’ D’ C’ A G

Âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng

A G A C’ C’ C’ C’ C’ A G

Cánh chim ơi, còn mịt mù tận trời nao

A G F, D D D D F G

Vui chi nơi xa xôi ấy

G G G G G A

Anh quên em như quên cánh hoa.

D D D D D F D

Nhưng sao nay anh quay trở về

D’ D’ D’ D’ C’ A G

Ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim

A G A C’, C’ C’ C’ C’ A G

Mối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôi

A G F D D D D F G

Em nay như trăng đã úa

G G G G G A

Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ…

D D D D D F D

Anh đem trao cho em nụ hồng

F F F F F D C

Nụ hồng mong manh như sương mai trong gió

C D F F F F F G A

Em nâng niu đem hoa về giữ

G G G G G F A

Trong hồn mong sao hoa không phai sắc hương.

F C D D D D D F D

Nhưng sao hoa kia mau phai tàn

F F F F F D C

Rụng tả tơi trên đôi tay em băng giá

C D F F F F F G A

Em nghe như trong tim rạn vỡ

G G G G G F A

Nỗi đau làm nhạt nhoà một trời sương khói.

A G A A A A A C’ D’

Anh như chim bay quên đường về

D’ D’ D’ D’ C’ A G

Âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng

A G A C’ C’ C’ C’ C’ A G

Cánh chim ơi, còn mịt mù tận trời nao

A G F, D D D D F G

Vui chi nơi xa xôi ấy

G G G G G A

Anh quên em như quên cánh hoa.

D D D D D F D

Nhưng sao nay anh quay trở về

D’ D’ D’ D’ C’ A G

Ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim

A G A C’, C’ C’ C’ C’ A G

Mối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôi

A G F D D D D F G

Em nay như trăng đã úa

G G G G G A

Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ…

C’ C’ C’ C’ C’ A D’

Anh như chim bay quên đường về

D’ D’ D’ D’ C’ A G

Âm thầm mình em nơi đây với những bâng khuâng

A G A C’ C’ C’ C’ C’ A G

Cánh chim ơi, còn mịt mù tận trời nao

A G F, D D D D F G

Vui chi nơi xa xôi ấy

G G G G G A

Anh quên em như quên cánh hoa.

D D D D D F D

Nhưng sao nay anh quay trở về

D’ D’ D’ D’ C’ A G

Ta còn gì đâu, hoa xưa đã héo trong tim

A G A C’, C’ C’ C’ C’ A G

Mối duyên xưa dù giờ chỉ là mộng thôi

A G F D D D D F G

Em nay như trăng đã úa

G G G G G A

Thôi anh ơi duyên ta đành lỡ…

C’ C’ C’ C’ C’ A D’

Trên đây là Cm âm Nụ Hồng Mong Manh Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.

Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Nụ Hồng Mong Manh này nhé !

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc