Tuyển Tập Bài Hát Tết Trung Thu – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Tuyển Tập Bài Hát Tết Trung Thu Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Rước Đèn Tháng Tám”

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi

 Do2 sol sol DO mi fa sol

Em rước đèn đi khắp phố phường

sol la mi fa sol mi do

Lòng vui sướng với đèn trong tay

 mi fa sol la mi fa sol

Em múa ca trong ánh trăng rằm

sol la sol fa mi re đo2

Đèn ông sao với đèn cá chép

Do mi mi sol do sol sol

Đèn thiên nga với đèn bướm bướm

 mi la la DO sol RE RE

Em rước đèn này đến cung trăng

Do2 RE mi re la sol sol

Đèn xanh lơ với đèn tím tím

Do mi mi sol do sol sol

Đèn xanh lam với đèn trắng trắng

Do2 sol RE RE

Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

Do2 RE mi re la sol do

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Rước Đèn Tháng Tám”

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi

1’ 5 5 1’ 3 4 5

Em rước đèn đi khắp phố phường

5 6 3 4 5 3 1

Lòng vui sướng với đèn trong tay

3 4 5 6 3 4 5

Em múa ca trong ánh trăng rằm

5 6 5 4 3  1’

Đèn ông sao với đèn cá chép

1 3 3 5 1 5 5

Đèn thiên nga với đèn bướm bướm

3 6 6  1’ 5 2’ 2’

Em rước đèn này đến cung trăng

1’ 2’ 3 2 6 5 5

Đèn xanh lơ với đèn tím tím

1 3 3 5 1 5 5

Đèn xanh lam với đèn trắng trắng

1’ 5 2’ 2’

Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

1’ 2’ 3 2 6 5 1

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Rước Đèn Tháng Tám”

Tết Trung Thu rước đèn đi chơi

C’ G G C’ E F G

Em rước đèn đi khắp phố phường

G A E F G E C

Lòng vui sướng với đèn trong tay

E F G A E F G

Em múa ca trong ánh trăng rằm

G A G F E D C’

Đèn ông sao với đèn cá chép

C E E G C G G

Đèn thiên nga với đèn bướm bướm

E A A C’ G D’ D’

Em rước đèn này đến cung trăng

C’ D’ E D A G G

Đèn xanh lơ với đèn tím tím

C E E G C G G

Đèn xanh lam với đèn trắng trắng

C’ G D’ D’

Trong ánh đèn rực rỡ muôn màu

C’ D’ E D A G C

 

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Chiếc Đèn Ông Sao”

Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu 

sol mi sol DO DO RE MI RE DO sol

Cán đây rất dài cán cao quá đầu. 

 Do2 la DO ol la sol mi sol re

Em cầm đèn sao em hát vang vang. 

sol mi sol DO DO RE MI RE DO RE

Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan !

 Do2 RE MI RE DO sol mi la sol DO DO

Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! 

Do2 MI MI DO DO DO MI MI

Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời

Re2 MI RE DO RE MI RE RE DO sol

Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh

mi sol sol sol sol mi la la

Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi 

mi2 RE RE DO sol mi sol RE DO DO

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Chiếc Đèn Ông Sao”

Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu 

5 3 5 1’ 1’ 2’ 3’ 2’ 1’ 5

Cán đây rất dài cán cao quá đầu. 

1’ 6 1’ 5 6 5 3 5 2

Em cầm đèn sao em hát vang vang. 

5 3 5 1’ 1’ 2’ 3’ 2’ 1’ 2’

Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan !

1’ 2’ 3’ 2’ 1’ 5 3 6 5 1’ 1’

Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! 

1’ 3’ 3’ 1’ 1’ 1’ 2’ 2’

Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời

2’ 3’ 2’ 1’ 2’ 3’ 2’ 2’ 1’ 5

Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh

3 5 5 5 5 3 6 6

Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi 

3’ 2’ 2’ 1’ 5 3 5 2’ 1’ 1’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Chiếc Đèn Ông Sao”

Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu 

G E G C’ C’ D’ E’ D’ C’ G

Cán đây rất dài cán cao quá đầu. 

C’ A C’ G A G E G D

Em cầm đèn sao em hát vang vang. 

G E G C’ C’ D’ E’ D’ C’ D’

Đèn sao tươi màu của đềm rằm liên hoan !

C’ D’ E’ D’ C’ G E A G C’ C’

Tùng rinh rinh, tùng tùng tùng rinh rinh ! 

C’ E’ E’ C’ C’ C’ E’ E’

Đây ánh sao vui chiếu xa sáng ngời

D’ E’ D’ C’ D’ E’ D’ D’ C’ G

Tùng rinh rinh, rinh rinh tùng rinh rinh

E G G G G E A A

Ánh sao Bác Hồ toả sáng nơi nơi 

E’ D’ D’ C’ G E G D’ C’ C’

 

Cảm Âm Chuẩn Nhất  Nốt Nhạc Sáo Trúc “Thằng Cuội” Tone thấp

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to 

fa2 REDO RE fa, DO la lasol la 

Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ… 

Do2 mi re do, fa refa solla fa

Lặng im ta nói Cuội nghe

fa solDO, DO DORE fasol DO

Ở cung trăng mãi làm chi 

Do2 REFA FA FASOL DORE FA

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

fa2 REDO RE fa, DO la lasol la 

Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ… 

Do2 mi re fa do, fa refa solla fa 

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Thằng Cuội” Tone thấp

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to 

4’ 2’1’ 2’ 4, 1’ 6 65 6

Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ… 

1’ 3 2 1, 4 24 56 4

Lặng im ta nói Cuội nghe

4 51’, 1’ 1’2’ 45 1’

Ở cung trăng mãi làm chi 

1’ 2’4’ 4’ 4’5’ 1’2’ 4’

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

4’ 2’1’ 2’ 4, 1’ 6 65 6

Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ… 

1’ 3 2 4 1, 4 24 56 4

 

Cảm Âm Chuẩn Nhất  Nốt Nhạc Sáo Trúc “Thằng Cuội” Tone thấp

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to 

F’ D’C’ D’ F, C’ A AG A

Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ… 

C’ E D C, F DF GA F

Lặng im ta nói Cuội nghe

F GC’, C’ C’D’ FG C’

Ở cung trăng mãi làm chi 

C’ D’F’ F’ F’G’ C’D’ F’

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

F’ D’C’ D’ F, C’ A AG A

Có thằng Cuội già, ôm một mối mơ… 

C’ E D F C, F DF GA F

 

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Thằng Cuội” Tone cao

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Do3 LASOL  LA DO SOL MI MI RE MI

Có thằng cuội già, ôm một mối mơ

sol2 si si la sol ,DO la DO RE  MI RE DO

Lặng im ta nói Cuội nghe

Do2 RE SOL SOL LA SOL DO RE sol

Ở cung trăng mãi làm chi

sol2 LA DO3 DO3 re3 DO3 LA SOL DO3

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

Do3 LA SOL  LA DO SOL MI MI RE MI

Có thằng cuội già ôm một mối mơ

sol2 si si la sol DO la DO RE MI RE DO

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Thằng Cuội” Tone cao

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

1’’ 6’5’ 6’ 1’ 5’ 3’ 3’ 2’ 3’

Có thằng cuội già, ôm một mối mơ

5’ 7 7 6 5, 1’ 6 1’ 2’ 3’ 2’ 1’

Lặng im ta nói Cuội nghe

1’ 2’ 5’ 5’ 6’ 5’ 1’ 2’ 5

Ở cung trăng mãi làm chi

5’ 6’ 1’’ 1’’ 2’’ 1’’ 6’ 5’ 1’’

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

1’’ 6’ 5’ 6’ 1’ 5’ 3’ 3’ 2’ 3’

Có thằng cuội già ôm một mối mơ

5’ 7 7 6 5 1’ 6 1’ 2’ 3 ‘2’ 1’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Thằng Cuội” Tone cao

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

C’’ A’G’ A’ C’ G’ E’ E’ D’ E’

Có thằng cuội già, ôm một mối mơ

G’ B B A G, C’ A C’ D’ E’ D’ C’

Lặng im ta nói Cuội nghe

C’ D’ G’ G’ A’ G’ C’ D’ G

Ở cung trăng mãi làm chi

G’ A’ C’’ C’’ D’’ C’’ A’ G’ C’’

Bóng trăng trắng ngà có cây đa to

C’’ A’ G’ A’ C’ G’ E’ E’ D’ E’

Có thằng cuội già ôm một mối mơ

G’ B B A G C’ A C’ D’ E’ D’ C’

Có thể các bạn ngạc nhiên và nghĩ rằng cảm âm hình như bị nhiều hơn một số Sáo Trúc, vì một số chỗ có âm luyến, nối thanh, với những câu có số Sáo Trúc nhiều hơn các bạn gõ theo thứ tự một cách trôi chảy liền mạch. Trên đây chỉ là phần cảm âm đơn giản nhất ,với những hợp âm phím luyến giản lược nhất có thể , nên các bạn chơi lâu có thể đệm các Sáo Trúc nhỏ vào để bài cover phiêu hơn nhé !

 

Trên đây là Cm âm Tuyển Tập Những Bài Hát về Tết Trung Thu Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Tuyển Tập Những Bài Hát về Tết Trung Thu!

Cảm Âm

 

  

 

    

     

    

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc