Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm Âm Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh”
Em, anh, cô ta, chuyện chúng mình
Do2,.. si,… la,..la la Do2 sol
Giờ đây phải làm sao yên vui như ban đầu

fa la,  fa mi la, si si la la sol
Nhớ, đau, còn người vui nơi khác

Do2,.. si,… la la Re2 Re2 mi2
Hỏi phải chăng người ta chẳng đếm được ra mình là người thứ ba

fa2 fa2 mi2 Re2 mi2, mi2 Re2 Do2 Re2, Re2 Re2 Re2 fa2 mi2

[ĐK]
Anh đang ở đâu đấy anh có hay về em này

mi2 mi2 Re2 mi2 la2 sol2, la2 sol2 fa2 sol2 mi2
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới nên anh đâu nào để ý

fa2 fa2 fa2 mi2 fa2, mi2 mi2 mi2 Re2 mi2, la2 la2 la2 sol2 la2 si2

Anh đang ở đâu, có trở về không hay lạc nhau đến muôn đời
Do3 Do3 si2 Do3, si2 si2 la2 si2, la2 la2 si2 Do3 Do3 sol2
Ngày nhìn anh ra đi mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em

mi2 mi2 fa2 la2 la2, mi2 Re2 mi2 la2 la2, la2 la2 sol2 la2 la2

Lời 2

Đếm, mong, con tim sao yếu mềm
Do2,.. si,… la,..la la Do2 sol
Vì anh đã vội quên yêu thương lúc ban đầu

fa la,  fa mi la, si si la la sol
miắt, môi, chuyện buồn em che giấu

Do2,.. si,… la la Re2 Re2 mi2
Thấy nhưng em lờ đi, chẳng nói một câu đâu phải chẳng biết được

fa2 fa2 mi2 Re2 mi2, mi2 Re2 Do2 Re2, Re2 Re2 Re2 fa2 mi2

Anh đang ở đâu đấy anh có hay về em này
mi2 mi2 Re2 mi2 la2 sol2, la2 sol2 fa2 sol2 mi2
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới nên anh đâu nào để ý

fa2 fa2 fa2 mi2 fa2, mi2 mi2 mi2 Re2 mi2, la2 la2 la2 sol2 la2 si2

Anh đang ở đâu, có trở về không hay lạc nhau đến muôn đời
Do3 Do3 si2 Do3, si2 si2 la2 si2, la2 la2 si2 Do3 Do3 sol2
Ngày nhìn anh ra đi mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em

mi2 mi2 fa2 la2 la2, mi2 Re2 mi2 la2 la2, la2 la2 sol2 la2 la2

Anh đang ở nơi rất xa chắc chẳng thể quay về
Re2 Re2 Do2 Re2 sol2 fa2 , sol2 fa2 Re2 fa2 Re2
Em vẫn chờ anh sao chẳng có điều kì tích

Re2 Do2 si2 Re2 , fa2 sol2 sol2 fa2 sol2 la2
Anh đang ở đâu đấy anh có hay về em này

Do3 Do3 si2 Do3, si2 la2, la2 sol2 fa2 sol2 mi2
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới nên anh sẽ chẳng về nữa

fa2 fa2 fa2 mi2 fa2, mi2 mi2 mi2 Re2 mi2, la2 la2 la2 sol2 la2 si2
Anh đang ở đâu, Anh đang ở đâu, ta lạc nhau đến muôn đời rồi

Do3 Do3 si2 Do3, si2 si2 la2 si2, la2 la2 si2 Do3 Do3 sol2 sol2
Ngày nhìn anh ra đi mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em

mi2 mi2 fa2 sol2 la2, mi2 Re2 mi2 la2 la2, la2 la2 sol2 la2 la2

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh”
Em, anh, cô ta, chuyện chúng mình
1’…7..6..6..6 1’ 5
Giờ đây phải làm sao yên vui như ban đầu

4 6, 4 3 6, 7 7  6 6 5
Nhớ, đau, còn người vui nơi khác

1’…7…6 6 2’ 2’ 3’
Hỏi phải chăng người ta chẳng đếm được ra mình là người thứ ba

3’ 4’ 3’ 2’ 3’, 3’ 2’ 1’ 2’, 2’ 2’ 2’ 4’ 3’

[ĐK]
Anh đang ở đâu đấy anh có hay về em này

3’ 3’ 2’ 3’ 6’ 5’, 6’ 5’ 4’ 5’ 3’
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới nên anh đâu nào để ý

4’ 4’ 4’ 3’ 4’, 3’ 3’ 3’ 2’ 3’, 6’ 6’ 6’ 5’ 6’ 7’

Anh đang ở đâu, có trở về không hay lạc nhau đến muôn đời
1’’ 1’’ 7’ 1’’, 7’ 7’ 6’ 7’, 6’ 6’ 7’ 1’’ 1’’ 5’
Ngày nhìn anh ra đi mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em

3’ 3’ 4’ 6’ 6’, 3’ 2’ 3’ 6’ 6’, 6’ 6’ 5’ 6’ 6’

 

Lời 2

Đếm, mong, con tim sao yếu mềm
1’…7..6..6..6 1’ 5
Vì anh đã vội quên yêu thương lúc ban đầu

4 6, 4 3 6, 7 7 6 6 5
miắt, môi, chuyện buồn em che giấu

1’..7.. 6 6 2’ 2’ 3’
Thấy nhưng em lờ đi, chẳng nói một câu đâu phải chẳng biết được

4’ 4’ 3’ 2’ 3’,3’ 2’ 1’ 2’, 2’ 2’ 2’ 4’ 3’

Anh đang ở đâu đấy anh có hay về em này
3’ 3’ 2’ 3’ 6’ 5’, 6’ 5’ 4’ 5’ 3’
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới nên anh đâu nào để ý

4’ 4’ 4’ 3’ 4’, 3’ 3’ 3’ 2’ 3’, 6’ 6’ 6’ 5’ 6’ 7’

Anh đang ở đâu, có trở về không hay lạc nhau đến muôn đời
1’’ 1’’ 7’ 1’’, 7’ 7’ 6’ 7’, 6’ 6’ 7’ 1’’ 1’’ 5’
Ngày nhìn anh ra đi mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em

3’ 3’ 4’ 6’ 6’, 3’ 2’ 3’ 6’ 6’, 6’ 6’ 5’ 6’ 6’

Anh đang ở nơi rất xa chắc chẳng thể quay về
2’ 2’ 1’ 2’ 5’ 4’, 5’ 4’ 2’ 4’ 2’
Em vẫn chờ anh sao chẳng có điều kì tích

2’ 1’ 7’ 2’, 4’ 5’ 5’ 4’ 5’ 6’
Anh đang ở đâu đấy anh có hay về em này

1’’ 1’’ 7’ 1’’, 7’ 6’, 6’ 5’ 4’ 5’ 3’
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới nên anh sẽ chẳng về nữa

4’ 4’ 4’ 3’ 4’, 3’ 3’ 3’ 2’ 3’, 6’ 6’ 6’ 5’ 6’ 7’
Anh đang ở đâu, Anh đang ở đâu, ta lạc nhau đến muôn đời rồi

1’’ 1’’ 7’ 1’’, 7’ 7’ 6’ 7’, 6’ 6’ 7’ 1’’ 1’’ 5’ 5’
Ngày nhìn anh ra đi mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em

3’ 3’ 4’ 5’ 6’, 3’ 2’ 3’ 6’ 6’, 6’ 6’ 5’ 6’ 6’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh”
Em, anh, cô ta, chuyện chúng mình
C’, B,…A, A A C’ G
Giờ đây phải làm sao yên vui như ban đầu

F A, F E A, B B A A G
Nhớ, đau, còn người vui nơi khác

C’, B, A A D’ D’ E’
Hỏi phải chăng người ta chẳng đếm được ra mình là người thứ ba

F’ F’ E’ D’ E’, E’ D’ C’ D’, D’ D’ D’ F’ E’

[ĐK]
Anh đang ở đâu đấy anh có hay về em này

E’ E’ D’ E’ A’ G’, A’ G’ F’ G’ E’
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới nên anh đâu nào để ý

F’ F’ F’ E’ F’, E’ E’ E’ D’ E’, A’ A’ A’ G’ A’ B’

Anh đang ở đâu, có trở về không hay lạc nhau đến muôn đời
C’’ C’’ B’ C’’, B’ B’ A’ B’, A’ A’ B’ C’’ C’’ G’
Ngày nhìn anh ra đi mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em

E’ E’ F’ A’ A’, E’ D’ E’ A’ A’, A’ A’ G’ A’ A’

Lời 2

Đếm, mong, con tim sao yếu mềm
C’,..B,…A,..A A C’ G
Vì anh đã vội quên yêu thương lúc ban đầu

F A, F E A, B B A A G
miắt, môi, chuyện buồn em che giấu

C’, B, A A D’ D’ E’
Thấy nhưng em lờ đi, chẳng nói một câu đâu phải chẳng biết được

F’ F’ E’ D’ E’, E’ D’ C’ D’, D’ D’ D’ F’ E’

Anh đang ở đâu đấy anh có hay về em này
E’ E’ D’ E’ A’ G’, A’ G’ F’ G’ E’
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới nên anh đâu nào để ý

F’ F’ F’ E’ F’, E’ E’ E’ D’ E’, A’ A’ A’ G’ A’ B’

Anh đang ở đâu, có trở về không hay lạc nhau đến muôn đời
C’’ C’’ B’ C’’, B’ B’ A’ B’, A’ A’ B’ C’’ C’’ G’
Ngày nhìn anh ra đi mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em

E’ E’ F’ A’ A’, E’ D’ E’ A’ A’, A’ A’ G’ A’ A’

Anh đang ở nơi rất xa chắc chẳng thể quay về
D’ D’ C’ D’ G’ F’, G’ F’ D’ F’ D’
Em vẫn chờ anh sao chẳng có điều kì tích

D’ C’ B’ D’, F’ G’ G’ F’ G’ A’
Anh đang ở đâu đấy anh có hay về em này

C’’ C’’ B’ C’’, B’ A’, A’ G’ F’ G’ E’
Anh chắc đang bận với nơi có tiếng yêu mới nên anh sẽ chẳng về nữa

F’ F’ F’ E’ F’, E’ E’ E’ D’ E’, A’ A’ A’ G’ A’ B’
Anh đang ở đâu, Anh đang ở đâu, ta lạc nhau đến muôn đời rồi

C’’ C’’ B’ C’’, B’ B’ A’ B’, A’ A’ B’ C’’ C’’ G’ G’
Ngày nhìn anh ra đi mưa ngoài trời trắng xóa như nỗi buồn trong em

E’ E’ F’ G’ A’, E’ D’ E’ A’ A’, A’ A’ G’ A’ A’

Trên đây là Cm âm Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh Sáo Trúc Hoàng Anh . thể giúp các bạn cover ca khúc này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Anh Đang Ở Đâu Đấy Anh!

 

 

Cảm Âm

 

    

 

     

     

     

   

 

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc