Có Như Không Có – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Có Như Không Có Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Có Như Không Có Hiền Hồ”

tone G ( tone sol )

Anh lại để lạc mất em rồi
Do2, mi DO la si la sol  

Lại để em ở một mình đành lòng anh sao?

sol la sol la sol do do do sol sol

Lại để cô gái anh yêu phải khóc

mi fa mi fa re re do sol

Em vẫn cam lòng và không than trách nửa lời.

Re mi re do do la la si la sol 

Hoa cũng phải cần ánh mặt trời

Do2, mi DO la si la sol  

Em vắng anh ở trên đời, còn gì vui sao?

sol la sol la sol do do do sol sol

Biển lớn như thế cũng phải cần sóng

mi fa mi fa mi re do sol

Gương nát tan rồi làm sao gương vỡ lại lành.

Re mi re do do la la si la sol


Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi

sol sol sol MI, RE MI RE DO si DO

Có như không vậy thôi anh chăm lo người ta mất rồi

Do2 la la sol la DO DO DO la DO RE sol

Thật lòng nhiều lúc, em nhớ đến anh ngày xưa

sol sol sol MI, RE MI RE DO si DO 

Anh biết anh mất gì chưa anh của ngày xưa đâu mất

si DO la la sol laDO DO DO la DO RE RE 

Ngày chưa đau nhất.

sol si DO DO 


Hoa cũng phải cần ánh mặt trời

Do2, mi DO la si la sol  

Em vắng anh ở trên đời, còn gì vui sao?

sol la sol la sol do do do sol sol

Biển lớn như thế cũng phải cần sóng dạt dào

mi fa mi fa mi re do sol miredo

Nhưng nát tan rồi gần nhau chỉ làm thêm đau.

Re mi re do do la la la si siDO

Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi

sol sol sol MI, RE MI RE DO si DO

Có như không vậy thôi anh chăm lo người ta mất rồi

Do2 la la sol la DO DO DO la DO RE sol

Thật lòng nhiều lúc, em nhớ đến anh ngày xưa

sol sol sol MI, RE MI RE DO si DO 

Anh biết anh mất gì chưa anh của ngày xưa đâu mất

si DO la la sol laDO DO DO la DO RE RE


Ngày chưa đau nhất.

sol si  DO DO

Mất một người, một người cận kề sớm khuya

mi2 la la, la la la la MI RE

Từng đã có, nhưng có như không mà thôi

si DO RE , DO RE si la sol DO 


Mất một người, một người bằng lòng thuỷ chung của mình

mi2 la la, sol la sol la MI RE DO si 

Cảm ơn anh đã đến và đón thanh xuân cùng em.

si DO RE DO RE DO RE si la sol SOLLASOL

Lên tone GA (tone la)

Một ngày nào đó, anh sẽ giống như là em

sol sol sol MI, RE MI RE DO  si DO

Sẽ đớn đau cho mà xem khi anh yêu một ai hết lòng mình.

si DO la la sol laDO DO DO DO la DO RE DO

Buồn còn dài lắm, đâu phải chia tay là xong

sol sol sol MI, RE MI DO DO si DO

Ta bước giữa chốn người đông nhưng cô đơn là nơi kết thúc.

si DO la la sol la DO DO DO DO sol DO RE RE  

Là nơi kết thúc.

sol si RE RE..DO

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Có Như Không Có Hiền Hồ”

tone G ( tone sol )

Anh lại để lạc mất em rồi
1’, 3 1’ 6 7 6 5 

Lại để em ở một mình đành lòng anh sao?

5 6 5 6 5 1 1 1 5 5 

Lại để cô gái anh yêu phải khóc

3 4 3 4 2 2 1 5

Em vẫn cam lòng và không than trách nửa lời.

2 3 2 1 1 6 6 7 6 5

Hoa cũng phải cần ánh mặt trời

1’ 3 1’ 6 7 6 5
 

Em vắng anh ở trên đời, còn gì vui sao?

5 6 5 6 5 1 1 1 5 5

Biển lớn như thế cũng phải cần sóng

3 4 3 4 3 2 1 5

Gương nát tan rồi làm sao gương vỡ lại lành.

2 3 2 1 1 6 6 7 6 5


Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi

5 5 5 3’, 2’ 3’ 2’ 1’ 7 1’

Có như không vậy thôi anh chăm lo người ta mất rồi

1’ 6 6 5 6 1’ 1’ 1’ 6 1’ 2’ 5

Thật lòng nhiều lúc, em nhớ đến anh ngày xưa

5 5 5 3’, 2’ 3’ 2’ 1’ 7 1’

Anh biết anh mất gì chưa anh của ngày xưa đâu mất

7 1’ 6 6 5 61’ 1’ 1’ 6 1’ 2’ 2’

Ngày chưa đau nhất.

5 7 1’ 1’


Hoa cũng phải cần ánh mặt trời

1’, 3 1’ 6 7 6 5

Em vắng anh ở trên đời, còn gì vui sao?

5 6 5 6 5 1 1 1 5 5 

Biển lớn như thế cũng phải cần sóng dạt dào

3 4 3 4 3 2 1 5 321

Nhưng nát tan rồi gần nhau chỉ làm thêm đau.

2 3 2 1 1 6 6 6 7 71’

Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi

5 5 5 3’, 2’ 3’ 2’ 1’ 7 1’

Có như không vậy thôi anh chăm lo người ta mất rồi

1’ 6 6 5 6 1’ 1’ 1’ 6 1’ 2’ 5

Thật lòng nhiều lúc, em nhớ đến anh ngày xưa

5 5 5 3’, 2’ 3’ 2’ 1’ 7 1’

Anh biết anh mất gì chưa anh của ngày xưa đâu mất

7 1’ 6 6 5 61’ 1’ 1’ 6 1’ 2’ 2’


Ngày chưa đau nhất.

5 7 1’ 1’

Mất một người, một người cận kề sớm khuya

3’ 6 6, 6 6 6 6 3’ 2’

Từng đã có, nhưng có như không mà thôi

7 1’ 2’, 1’ 2’ 7 6 5 1’


Mất một người, một người bằng lòng thuỷ chung của mình

3’ 6 6, 5 6 5 6 3’ 2’ 1’ 7

Cảm ơn anh đã đến và đón thanh xuân cùng em.

7 1’ 2’ 1’ 2’ 1’ 2’ 7 6 5 5’6’5’

Lên tone GA (tone la)

Một ngày nào đó, anh sẽ giống như là em

5 5 5 3’, 2’ 3’ 2’ 1’ 7 1’

Sẽ đớn đau cho mà xem khi anh yêu một ai hết lòng mình.

7 1’ 6 6 5 61’ 1’ 1’ 1’ 6 1’ 2’ 1’

Buồn còn dài lắm, đâu phải chia tay là xong

5 5 5 3’, 2’ 3’ 1’ 1’ 7 1’

Ta bước giữa chốn người đông nhưng cô đơn là nơi kết thúc.

7 1’ 6 6 5 6 1’ 1’ 1’ 1’5 1’ 2’ 2’ 

Là nơi kết thúc.

5 7 2’ 2’…1’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Có Như Không Có Hiền Hồ”

tone G ( tone sol )

Anh lại để lạc mất em rồi
C’,E C’ A B A G

Lại để em ở một mình đành lòng anh sao?

G A G A G C C C G G

Lại để cô gái anh yêu phải khóc

E F E F D D C G

Em vẫn cam lòng và không than trách nửa lời.

D E D C C A A B A G

Hoa cũng phải cần ánh mặt trời

C’, E C’ A B A G

Em vắng anh ở trên đời, còn gì vui sao?

G A G A G C C C G G

Biển lớn như thế cũng phải cần sóng

E F E F E D C G

Gương nát tan rồi làm sao gương vỡ lại lành.

D E D C C A A B A G


Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi

G G G E’, D’ E’ D’ C’ B C’

Có như không vậy thôi anh chăm lo người ta mất rồi

C’ A A G A C’ C’ C’ A C’ D’ G

Thật lòng nhiều lúc, em nhớ đến anh ngày xưa

G G G E’, D’ E’ D’ C’ B C’

Anh biết anh mất gì chưa anh của ngày xưa đâu mất

B C’ A A G AC’ C’ C’ A C’ D’ D’

Ngày chưa đau nhất.

G B C’ C’


Hoa cũng phải cần ánh mặt trời

C’, E C’ A B A G

Em vắng anh ở trên đời, còn gì vui sao?

G A G A G C C C G G

Biển lớn như thế cũng phải cần sóng dạt dào

E F E F E D C G EDC

Nhưng nát tan rồi gần nhau chỉ làm thêm đau.

D E D C C A A A B BC’

Ừ thì đã có, nhưng có như không mà thôi

G G G E’, D’ E’ D’ C’ B C’

Có như không vậy thôi anh chăm lo người ta mất rồi

C’ A A G A C’ C’ C’ A C’ D’ G

Thật lòng nhiều lúc, em nhớ đến anh ngày xưa

G G G E’, D’ E’ D’ C’ B C’

Anh biết anh mất gì chưa anh của ngày xưa đâu mất

B C’ A A G AC’ C’ C’ A C’ D’ D’


Ngày chưa đau nhất.

G B C’ C’

Mất một người, một người cận kề sớm khuya

E’ A A, A A A A E’ D’

Từng đã có, nhưng có như không mà thôi

B C’ D’, C’ D’ B A G C’


Mất một người, một người bằng lòng thuỷ chung của mình

E’ A A, G A G A E’ D’ C’ B

Cảm ơn anh đã đến và đón thanh xuân cùng em.

B C’ D’ C’ D’ C’ D’ B A G G’A’G’

Lên tone GA (tone la)

Một ngày nào đó, anh sẽ giống như là em

G G G E’, D’ E’ D’ C’ B C’

Sẽ đớn đau cho mà xem khi anh yêu một ai hết lòng mình.

B C’ A A G AC’ C’ C’ C’ A C’ D’ C’

Buồn còn dài lắm, đâu phải chia tay là xong

G G G E’, D’ E’ C’ C’ B C’

Ta bước giữa chốn người đông nhưng cô đơn là nơi kết thúc.

B C’ A A G A C’ C’ C’ C’ G C’ D’ D’

Là nơi kết thúc.

G B D’ D’..C’

Trên đây là Cm âm Có Như Không Có Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Có Như Không Có!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc