Hôn Anh – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 bình chọn)

Cảm Âm Hôn Anh (min)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Hôn Anh min”

Hôn anh 
la la

Tôi muốn được hôn anh 
sol la do re re

Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng 

la la la DO DO mi fa mi mi sol la

Ôm anh

 la la

Tôi muốn được ôm anh 

sol la do re re

Suốt giấc mộng kia bình minh đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ lạ 
la DO mi fa mi fa sol DO mi mi rê đô đô

Rằng là tình chúng ta chẳng về đâu 

do đô đô DO la rê đô đô rê

Rằng là tình sẽ qua, chẳng ở lâu 

do đô đô DO la, đô đô rê

Hôn anh 

la la

Tôi muốn được hôn anh 

sol la do re re

Lạ thay tôi như hồn mây vương vấn một khung trời rất xa 
do la la la sol la fa sol la DO mi fa fa mi DO la

Lạ thay bao tia nắng khẽ hát lên đôi ba lời tình ca 

Do la la la SIB DO DO la sol fa fa fa sol

Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh vẫn kiếm tìm một bến bờ 

fa fa fa fa la sol mi fa sol la fa fa sol mi

Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh vẫn kiếm tìm một giấc mơ 

fa fa fa fa la sol mi fa sol la re re fa mi

Hôn anh, tôi muốn được hôn anh 

la la sol la do re re
Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng, bâng khuâng
sol sol sol DO DO fa sol fa fa la la 
Ôm anh tôi muốn được ôm anh 
la la sol la do re re
Thức giấc mộng kia bình minh đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ lạ 
la DO mi fa mi fa sol DO mi mi rê đô đô
Giờ là tình chúng ta chẳng về đâu 
fa fa fa DO la rê fa sol
Giờ là tình sẽ qua, chẳng ở lâu 
fa fa fa DO la đô đô rê
Hôn anh, tôi muốn được hôn anh 
la la sol la do re re
Lạ thấy tôi như hồn mây vương vấn 1 khung trời rất xa 
do la la la sol la fa sol la DO mi fa fa mi DO la
Lạ thấy bao tia nắng khẽ hát lên đôi ba lời tình ca 
Do la la la SIB DO DO la sol fa fa fa sol
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm 1 bến bờ 
fa fa fa fa DO la fa sol la DO mi mi sol fa
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm một giấc mơ 
fa fa fa fa DO la mi fa sol DO mi mi sol fa
Ba ba , ba rá bà ba 
Ba ba, ba rá bà bá ba 
Ba ba, bà ra bá ba bà bà ra ba rá ba bà ra ba rá 


Lạ thấy tôi như hồn mây vương vấn một khung trời rất xa 
do la la la sol la fa sol la DO mi fa fa mi DO la
Lạ thấy bao tia nắng khẽ hát lên đôi ba lời tình ca 
Do la la la si DO DO la sol fa fa fa sol
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm một bến bờ 
fa fa fa fa DO la fa sol la DO mi mi sol fa
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm 1 giấc mơ 
fa fa fa fa DO la mi fa sol DO mi mi sol fa
Ba ba ra bà ba 

Ba bá bà ba rà bá ba 
Ba ba ra ba bá ba ba ba ba rà ba ba 
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm một bến bờ

fa fa fa fa DO la fa sol la DO mi mi sol fa 
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm 1 giấc mơ 
fa fa fa fa DO la mi fa sol DO mi mi sol fa
Hôn anh, tôi muốn được hôn anh
la la sol la do re re

 

Cảm Âm Nốt Nhạc số “Hôn Anh min”

Hôn anh 
6 6

Tôi muốn được hôn anh 
5 6 1 2 2

Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng 

6 6 6 1’ 1’  3 4 3 3 5 6

Ôm anh

6 6

Tôi muốn được ôm anh 

5 6 1 2 2

Suốt giấc mộng kia bình minh đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ lạ 
6 1’ 3 4 3 4 5 1’ 3 3 2 1 1

Rằng là tình chúng ta chẳng về đâu 

1 1 1 1’ 6 2 1 1 2

Rằng là tình sẽ qua, chẳng ở lâu 

1 1 1 1’ 6, 1 1 2

Hôn anh 

6 6

Tôi muốn được hôn anh 

5 6 1 2 2

Lạ thay tôi như hồn mây vương vấn một khung trời rất xa 
1 6 6 6 5 6 4 5 6 1’ 3 4 4 3 1’ 6

Lạ thay bao tia nắng khẽ hát lên đôi ba lời tình ca 

1 6 6 6 7 1’ 1’ 6 5 4 4 4 5

Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh vẫn kiếm tìm một bến bờ 

4 4 4 4 6 5 3 4 5 6 4 4 5 3

Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh vẫn kiếm tìm một giấc mơ 

4 4 4 4 6 5 3 4 5 6 2 2 4 3

Hôn anh, tôi muốn được hôn anh 

6 6 5 6 1 2 2
Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng, bâng khuâng
5 5 5 1’ 1’ 4 5 4 4 6 6 
Ôm anh tôi muốn được ôm anh 
6 6 5 6 1 2 2
Thức giấc mộng kia bình minh đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ lạ 
6 1’ 3 4 3 4 5 1’ 3 3 2 1 1
Giờ là tình chúng ta chẳng về đâu 
4 4 4 1’ 6 2 4 5
Giờ là tình sẽ qua, chẳng ở lâu 
4 4 4 1’ 6  1 1 2
Hôn anh, tôi muốn được hôn anh 
6 6 5 6 1 2 2
Lạ thấy tôi như hồn mây vương vấn 1 khung trời rất xa 
1 6 6 6 5 6 4 5 6 1’ 3 4 4 3 1’ 6
Lạ thấy bao tia nắng khẽ hát lên đôi ba lời tình ca 
1 6 6 6 7 1’ 1’ 6 5 4 4 4 5
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm 1 bến bờ 
4 4 4 4 1’ 6 4 5 6 1’ 3 3 5 4
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm một giấc mơ 
4 4 4 4 1’ 6 3 4 5 1’ 3 3 5 4
Ba ba , ba rá bà ba 
Ba ba, ba rá bà bá ba 
Ba ba, bà ra bá ba bà bà ra ba rá ba bà ra ba rá 


Lạ thấy tôi như hồn mây vương vấn một khung trời rất xa 
1 6 6 6 5 6 4 5 6 1’ 3 4 4 3 1’ 6
Lạ thấy bao tia nắng khẽ hát lên đôi ba lời tình ca 
1 6 6 6 7 1’ 1’ 6 5 4 4 4 5
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm một bến bờ 
4 4 4 4 1’ 6 4 5 6 1’ 3 3 5 4
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm 1 giấc mơ 
4 4 4 4 1’ 6 3 4 5 1’ 3 3 5 4
Ba ba ra bà ba 

Ba bá bà ba rà bá ba 
Ba ba ra ba bá ba ba ba ba rà ba ba 
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm một bến bờ

4 4 4 4 1’ 6 4 5 6 1’ 3 3 5 4
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm 1 giấc mơ 
4 4 4 4 1’ 6 3 4 5 1’ 3 3 5 4
Hôn anh, tôi muốn được hôn anh
6 6 5 6 1 2 2

 

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Hôn Anh min”

Hôn anh

A A

Tôi muốn được hôn anh

G A C D D

Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng bâng khuâng 

A A A C’ C’ E F E E G A

Ôm anh

A A

Tôi muốn được ôm anh 

G A C D D

Suốt giấc mộng kia bình minh đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ lạ

A C’ E F E F G C’ E E D C C

Rằng là tình chúng ta chẳng về đâu 

C C C C’ A D C C D

Rằng là tình sẽ qua, chẳng ở lâu 

C C C C’ A, C C D

Hôn anh 

A A

Tôi muốn được hôn anh 

G A C D D

Lạ thay tôi như hồn mây vương vấn một khung trời rất xa

C A A A G A F G A C’ E F F E C’ A

Lạ thay bao tia nắng khẽ hát lên đôi ba lời tình ca 

C A A A B C’ C’ A G F F F G

Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh vẫn kiếm tìm một bến bờ 

F F F F A G E F G A F F G E

Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh vẫn kiếm tìm một giấc mơ 

F F F F A G E F G A D D F E

Hôn anh, tôi muốn được hôn anh 

A A G A C D D
Lên đôi môi ấm nóng mùa thu nhẹ nhàng, bâng khuâng
G G G C’ C’ F G F F A A
Ôm anh tôi muốn được ôm anh 
A A G A C D D
Thức giấc mộng kia bình minh đã tới ngập tràn bên ô cửa sổ lạ 
A C’ E F E F G C’ E E D C C
Giờ là tình chúng ta chẳng về đâu 
F F F C’ A D F G
Giờ là tình sẽ qua, chẳng ở lâu 
F F F C’ A C C D
Hôn anh, tôi muốn được hôn anh 
A A G A C D D
Lạ thấy tôi như hồn mây vương vấn 1 khung trời rất xa 
C A A A G A F G A C’ E F F E C’ A
Lạ thấy bao tia nắng khẽ hát lên đôi ba lời tình ca 
C A A A B C’ C’ A G F F F G
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm 1 bến bờ 
F F F F C’ A F G A C’ E E G F
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm một giấc mơ 
F F F F C’ A E F G C’ E E G F
Ba ba , ba rá bà ba 
Ba ba, ba rá bà bá ba 
Ba ba, bà ra bá ba bà bà ra ba rá ba bà ra ba rá 


Lạ thấy tôi như hồn mây vương vấn một khung trời rất xa 
C A A A G A F G A C’ E F F E C’ A
Lạ thấy bao tia nắng khẽ hát lên đôi ba lời tình ca 
C A A A B C’ C’ A G F F F G
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm một bến bờ 
F F F F C’ A F G A C’ E E G F
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm 1 giấc mơ 
F F F F C’ A E F G C’ E E G F
Ba ba ra bà ba 

Ba bá bà ba rà bá ba 
Ba ba ra ba bá ba ba ba ba rà ba ba 
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm một bến bờ

F F F F C’ A F G A C’ E E G F
Thì thầm ngọt ngào với tôi rằng anh luôn kiếm tìm 1 giấc mơ 
F F F F C’ A E’ F G C’ E E G F
Hôn anh, tôi muốn được hôn anh

A A G A C D D

Trên đây là Cm âm Hôn Anh Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Hôn Anh!

Cảm Âm

 

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc