Người Có Thương – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

Cảm Âm Người Có Thương (DATKAA)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Người Có Thương – DATKAA”

Một ngày thu đầy gió

Do2 DO RE DO MI

Trong nắng chiều là màu mắt em

mi2 SOL DO si DO RE DO

Còn mình anh ngồi mong

la la DO si DO

Hỏi rằng người còn đó không

sol sol sol sol MISOL RE

Giọt buồn rơi từ mắt

Do2 DO RE DO MI

Trong bức hình ngày mình có nhau

mi2 SOL DO si DO RE DO

Giờ này em ở đâu

la la DO si DO

Cả bầu trời này nhớ em

sol sol sol sol MI RE

Thu đến rồi hoa đã dần nhạt phai

mi2 SOL DO DO DO la sol RE

Trong gió chiều vươn trong lòng tình ai

mi2 SOL DO DO DO la sol DO

Mang chút tình anh ơ thờ đợi mong

mi2 SOL DO DO la sol la RE

Em có còn thương anh nhiều hay không

mi2 SOL DO DO la sol si DO

Em bên kia trời người ơi có thương tôi

mi2 MI RE DO DO RE SOL MI RE

Nơi đây sương mờ che khuất lối em về

mi2 MI RE DO RE MI SOL RE DO

Tìm bóng ai chờ dáng ai

sol RE DO sol MI RE

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn lặng thinh

mi2 SOL DO DO DO sol la DO

Em ơi em đâu rồi người có biết anh mong

mi2 MI MI MI DO DO MI SOL MI RE

Đêm nay sao trăng mờ

mi2 MI MI MI DO

Anh vẫn nhớ câu thề

Do2 RE SOL RE DO

Ngày mình có nhau trọn tình ước ao

sol sol RE DO sol sol MI RE

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ em

mi2 SOL DO DO DO sol RE DO

Ngày mà em vừa đi

sol sol DO si DO

Giọt buồn còn vươn trên bờ mi

sol sol sol DO DO si DO

Ngày dường như dài thêm

sol sol DO si DO

Ôm u sầu về trong màn đêm

Do2 DO sol sol RE DO RE

Làm sao quên ngày xưa

sol DO DO si DO

doi ta cùng đi trong chiều mưa

Do2 DO sol DO DO si DO

Ngồi suy tư mình anh

sol DO DO si DO

Mong em về đoạn đường vắng tanh

Do2 DO sol sol sol MI RE

Em nay đã xa thật rồi

mi2 MI MI MI RE DO

Yêu thương buông rơi đành thôi

mi2 MI MI MI DO RE

Thương thân anh bao đêm đợi chờ

mi2 MI MI MI MI RE DO

Em buông tay đôi mi thờ ơ

mi2 MI MI MI MI DO RE

Anh dối lòng xem như là người dưng

mi2 SOL DO DO DO sol DO RE

Bao kỉ niệm khóe mi lại trào dâng

mi2 SOL DO DO DO la sol DO

Đem gối đầu bao kỉ niệm từng qua

mi2 SOL DO la sol sol sol sol RE

Em có yêu có thương xin quay về

mi2 SOL MI SOL MI RE RE DO

Em bên kia trời người ơi có thương tôi

mi2 MI RE DO DO RE SOL MI RE

Nơi đây sương mờ che khuất lối em về

mi2 MI RE DO RE MI SOL RE DO

Tìm bóng ai chờ dáng ai

sol RE DO sol MI RE

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn lặng thinh

mi2 SOL DO DO DO sol la DO

Em ơi em đâu rồi người có biết anh mong

mi2 MI MI MI DO DO MI SOL MI RE

Đêm nay sao trăng mờ

mi2 MI MI MI DO

Anh vẫn nhớ câu thề

Do2 RE SOL RE DO

Ngày mình có nhau trọn tình ước ao

sol sol RE DO sol sol MI RE

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ em

mi2 SOL DO DO DO sol RE DO

Anh đã thương em rồi mà

mi2 SOL MI RE DO

Cớ sao nói không nên lời

Do2 SOL MI SOL MI RE DO

Mây gió mang em về

mi2 SOL MI RE DO

Bên kia trời cùng ai

Do2 DO sol la RE

Anh tiếc thương cho mình

mi2 SOL MI RE DO

Chẳng thể theo níu tay em lại

Do2 RE MI SOL MI RE DO

Em có thương xin về

mi2 SOL MI RE DO

Mong em đừng rời xa anh mãi

Do2 DO la sol DO MI SOL

Em bên kia trời người ơi có thương tôi

mi2 MI RE DO DO RE SOL MI RE

Nơi đây sương mờ che khuất lối em về

mi2 MI RE DO RE MI SOL RE DO

Tìm bóng ai chờ dáng ai

sol RE DO sol MI RE

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn lặng thinh

mi2 SOL DO DO DO sol la DO

Em ơi em đâu rồi người có biết anh mong

mi2 MI MI MI DO DO MI SOL MI RE

Đêm nay sao trăng mờ

mi2 MI MI MI RE

Anh vẫn nhớ câu thề

Do2 RE SOL RE DO

Ngày mình có nhau trọn tình ước ao

sol sol RE DO sol sol MI RE

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ em

mi2 SOL DO DO DO sol RE DO

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Người Có Thương – DATKAA”

Một ngày thu đầy gió

1’ 1’ 2’ 1’ 3’

Trong nắng chiều là màu mắt em

3’ 5’ 1’ 7  1’ 2’ 1’

Còn mình anh ngồi mong

6 6 1’ 7 1’

Hỏi rằng người còn đó không

5 5 5 5 3’5’ 2’

Giọt buồn rơi từ mắt

1’ 1’ 2’ 1’ 3’

Trong bức hình ngày mình có nhau

3’ 5’ 1’ 7 1’ 2’ 1′

Giờ này em ở đâu

6 6 1’ 7 1’

Cả bầu trời này nhớ em

5 5 5 5  3’ 2’

Thu đến rồi hoa đã dần nhạt phai

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 6 5  2’

Trong gió chiều vươn trong lòng tình ai

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 6 5 1’

Mang chút tình anh ơ thờ đợi mong

3’ 5’ 1’ 1’ 6 5 6 2’

Em có còn thương anh nhiều hay không

3’ 5’ 1’ 1’ 6 5 7 1’

Em bên kia trời người ơi có thương tôi

3’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 5’ 3’ 2’

Nơi đây sương mờ che khuất lối em về

3’ 3’ 2’ 1’ 2’ 3’ 5’ 2’ 1’

Tìm bóng ai chờ dáng ai

5 2’ 1’ 5 3’ 2’

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn lặng thinh

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 5 6 1’

Em ơi em đâu rồi người có biết anh mong

3’ 3’ 3’ 3’ 1’ 1’ 3’ 5’ 3’ 2’

Đêm nay sao trăng mờ

3’ 3’ 3’ 3’ 1’

Anh vẫn nhớ câu thề

1’ 2’ 5’ 2’ 1’

Ngày mình có nhau trọn tình ước ao

5 5 2’ 1’ 5 5 3’ 2’

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ em

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 5 2’ 1’

Ngày mà em vừa đi

5 5 1’ 7 1’

Giọt buồn còn vươn trên bờ mi

5 5 5 1’ 1’ 7 1’

Ngày dường như dài thêm

5 5 1’ 7 1’

Ôm u sầu về trong màn đêm

1’ 1’ 5 5 2’ 1’ 2’

Làm sao quên ngày xưa

5 1’ 1’ 7 1’

doi ta cùng đi trong chiều mưa

1’ 1’ 5 1’ 1’ 7 1’

Ngồi suy tư mình anh

5 1’ 1’ 7 1’

Mong em về đoạn đường vắng tanh

1’ 1’ 5 5 5 3’ 2’

Em nay đã xa thật rồi

3’ 3’ 3’ 3’ 2’ 1’

Yêu thương buông rơi đành thôi

3’ 3’ 3’ 3’ 1’ 2’

Thương thân anh bao đêm đợi chờ

3’ 3’ 3’ 3’ 3’ 2’ 1’

Em buông tay đôi mi thờ ơ

3’ 3’ 3’ 3’ 3’ 1’ 2′

Anh dối lòng xem như là người dưng

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 5 1’ 2’

Bao kỉ niệm khóe mi lại trào dâng

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 6 5 1’

Đem gối đầu bao kỉ niệm từng qua

3’ 5’ 1’ 6 5 5 5 5 2’

Em có yêu có thương xin quay về

3’ 5’ 3’ 5’ 3’ 2’ 2’ 1’

Em bên kia trời người ơi có thương tôi

3’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 5’ 3’ 2’

Nơi đây sương mờ che khuất lối em về

3’ 3’ 2’ 1’ 2’ 3’ 5’ 2’ 1’

Tìm bóng ai chờ dáng ai

5 2’ 1’ 5 3’ 2’

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn lặng thinh

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 5 6 1’

Em ơi em đâu rồi người có biết anh mong

3’ 3’ 3’ 3’ 1’ 1’ 3’ 5’ 3’ 2’

Đêm nay sao trăng mờ

3’ 3’ 3’ 3’ 1’

Anh vẫn nhớ câu thề

1’ 2’ 5’ 2’ 1’

Ngày mình có nhau trọn tình ước ao

5 5 2’ 1’ 5 5 3’ 2’

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ em

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 5 2’ 1’

Anh đã thương em rồi mà

3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Cớ sao nói không nên lời

1’ 5’ 3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Mây gió mang em về

3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Bên kia trời cùng ai

1’ 1’ 5 6 2’

Anh tiếc thương cho mình

3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Chẳng thể theo níu tay em lại

1’ 2’ 3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Em có thương xin về

3’ 5’ 3’ 2’ 1’

Mong em đừng rời xa anh mãi

1’ 1’ 6 5 1’ 3’ 5’

Em bên kia trời người ơi có thương tôi

3’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 5’ 3’ 2’

Nơi đây sương mờ che khuất lối em về

3’ 3’ 2’ 1’ 2’ 3’ 5’ 2’ 1’

Tìm bóng ai chờ dáng ai

5 2’ 1’ 5 3’ 2’

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn lặng thinh

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 5 6 1’

Em ơi em đâu rồi người có biết anh mong

3’ 3’ 3’ 3’ 1’ 1’ 3’ 5’ 3’ 2’

Đêm nay sao trăng mờ

3’ 3’ 3’ 3’ 2’

Anh vẫn nhớ câu thề

1’ 2’ 5’ 2’ 1’

Ngày mình có nhau trọn tình ước ao

5 5 2’ 1’ 5 5  3’ 2’

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ em

3’ 5’ 1’ 1’ 1’ 5 2’ 1’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Người Có Thương – DATKAA”

Một ngày thu đầy gió

C’ C’ D’ C’ E’

Trong nắng chiều là màu mắt em

E’ G’ C’ B C’ D’ C’

Còn mình anh ngồi mong

A A C’ B C’

Hỏi rằng người còn đó không

G G G G E’G’ D’

Giọt buồn rơi từ mắt

C’ C’ D’ C’ E’

Trong bức hình ngày mình có nhau

E’ G’ C’ B C’ D’ C’

Giờ này em ở đâu

A A C’ B C’

Cả bầu trời này nhớ em

G G G G E’ D’

Thu đến rồi hoa đã dần nhạt phai

E’ G’ C’ C’ C’ A G D’

Trong gió chiều vươn trong lòng tình ai

E’ G’ C’ C’ C’ A G C’

Mang chút tình anh ơ thờ đợi mong

E’ G’ C’ C’ A G A D’

Em có còn thương anh nhiều hay không

E’ G’ C’ C’ A G B C’

Em bên kia trời người ơi có thương tôi

E’ E’ D’ C’ C’ D’ G’ E’ D’

Nơi đây sương mờ che khuất lối em về

E’ E’ D’ C’ D’ E’ G’ D’ C’

Tìm bóng ai chờ dáng ai

G D’ C’ G E’ D’

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn lặng thinh

E’ G’ C’ C’ C’ G A C’

Em ơi em đâu rồi người có biết anh mong

E’ E’ E’ E’ C’ C’ E’ G’ E’ D’

Đêm nay sao trăng mờ

E’ E’ E’ E’ C’

Anh vẫn nhớ câu thề

C’ D’ G’ D’ C’

Ngày mình có nhau trọn tình ước ao

G G D’ C’ G G E’ D’

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ em

E’ G’ C’ C’ C’ G D’ C’

Ngày mà em vừa đi

G G C’ B C’

Giọt buồn còn vươn trên bờ mi

G G G C’ C’ B C’

Ngày dường như dài thêm

G G C’ B C’

Ôm u sầu về trong màn đêm

C’ C’ G G D’ C’ D’

Làm sao quên ngày xưa

G C’ C’ B C’

doi ta cùng đi trong chiều mưa

C’ C’ G C’ C’ B C’

Ngồi suy tư mình anh

G C’ C’ B C’

Mong em về đoạn đường vắng tanh

C’ C’ G G G E’ D’

Em nay đã xa thật rồi

E’ E’ E’ E’ D’ C’

Yêu thương buông rơi đành thôi

E’ E’ E’ E’ C’ D’

Thương thân anh bao đêm đợi chờ

E’ E’ E’ E’ E’ D’ C’

Em buông tay đôi mi thờ ơ

E’ E’ E’ E’ E’ C’ D’

Anh dối lòng xem như là người dưng

E’ G’ C’ C’ C’ G C’ D’

Bao kỉ niệm khóe mi lại trào dâng

E’ G’ C’ C’ C’ A G C’

Đem gối đầu bao kỉ niệm từng qua

E’ G’ C’ A G G G G D’

Em có yêu có thương xin quay về

E’ G’ E’ G’ E’ D’ D’ C’

Em bên kia trời người ơi có thương tôi

E’ E’ D’ C’ C’ D’ G’ E’ D’

Nơi đây sương mờ che khuất lối em về

E’ E’ D’ C’ D’ E’ G’ D’ C’

Tìm bóng ai chờ dáng ai

G D’ C’ G E’ D’

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn lặng thinh

E’ G’ C’ C’ C’ G A C’

Em ơi em đâu rồi người có biết anh mong

E’ E’ E’ E’ C’ C’ E’ G’ E’ D’

Đêm nay sao trăng mờ

E’ E’ E’ E’ C’

Anh vẫn nhớ câu thề

C’ D’ G’ D’ C’

Ngày mình có nhau trọn tình ước ao

G G D’ C’ G G E’ D’

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ em

E’ G’ C’ C’ C’ G D’ C’

Anh đã thương em rồi mà

E’ G’ E’ D’ C’

Cớ sao nói không nên lời

C’ G’ E’ G’ E’ D’ C’

Mây gió mang em về

E’ G’ E’ D’ C’

Bên kia trời cùng ai

C’ C’ G A D’

Anh tiếc thương cho mình

E’ G’ E’ D’ C’

Chẳng thể theo níu tay em lại

C’ D’ E’ G’ E’ D’ C’

Em có thương xin về

E’ G’ E’ D’ C’

Mong em đừng rời xa anh mãi

C’ C’ A G C’ E’ G’

Em bên kia trời người ơi có thương tôi

E’ E’ D’ C’ C’ D’ G’ E’ D’

Nơi đây sương mờ che khuất lối em về

E’ E’ D’ C’ D’ E’ G’ D’ C’

Tìm bóng ai chờ dáng ai

G D’ C’ G E’ D’

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn lặng thinh

E’ G’ C’ C’ C’ G A C’

Em ơi em đâu rồi người có biết anh mong

E’ E’ E’ E’ C’ C’ E’ G’ E’ D’

Đêm nay sao trăng mờ

E’ E’ E’ E’ D’

Anh vẫn nhớ câu thề

C’ D’ G’ D’ C’

Ngày mình có nhau trọn tình ước ao

G G D’ C’ G G E’ D’

Dẫu có buồn nhưng anh vẫn nhớ em

E’ G’ C’ C’ C’ G D’ C’

Trên đây là Cm âm Người Có Thương Kalimba . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Người Có Thương!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc