Anh Không Muốn Bất Công Với Em – Cảm Âm Sáo Trúc Chuẩn Nhất

5/5 - (1012 votes)

Cảm âm Anh Không Muốn Bất Công Với Em (Ưng Hoàng Phúc)  Sáo Trúc Hoàng Anh Hay Nhất

Cảm Âm Chuẩn Nhất Nốt Nhạc Sáo Trúc “Anh Không Muốn Bất Công Với Em Ưng Hoàng Phúc

Điều em không muốn nay cũng đã đến

sol la DO MI RE DO DO RE MI

Vào một đêm lặng thinh chính anh cũng đã nói chúng ta chia tay,

sol la DO la DO MI REDO DO RE MI MI RE DO DO

đau lòng quá đi!

la sol RE DO

Cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ.

la sol RE MI RE RE MI la MI RE la DO sol

Ngày xưa anh nói với bao người con gái

sol la DO MI MI RE DO RE MI

Rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi đó

sol la DO la DO MI RE DO DO RE MI

Mà đến chính em, lại được chính những lời nói đó làm ngất ngây

mi2 SOL SOL MIREDO, sol sol SOL SOL DO SOL SOL DO MI RE

Nhưng anh lại đi nói nữa với những người sau.

Re2 RE la RE MI MI RE MI la DO

Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây?

mi2 SOL LA SOL SOL SOL, MI MI SOL LA SOL SOL SOL

Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao?

mi2 SOL LA MI MI MI RE SOL

Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em

mi2 SOL LA MI MI MI LA SOL MIREDO

Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em.

Re2 RE RE RE DO la LA SOL SOL LA MIREDO

Anh muốn anh yêu em, rồi anh chán anh chia tay

sol2 LA SOL SOL SOL, MI SOL LA SOL SOL SOL

Tình yêu với anh mong manh vậy sao?

mi2 SOL LA MI MI MI RE SOL

Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn

mi2 SOL LA MI MI MI LA SOL RE DO

Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi.

Re2 RE RE RE la sol SOL SOL SOL SOL LA RE RE DO

Tình chia đôi chẳng ai là không xót

sol la DO MI RE DO RE MI

Lòng em đau thì anh cũng không được vui sướng đành chấp nhận

sol la DO la DO MI RE DO RE MI MI SOL DO

Em đừng trách cứ đến lúc cũng phải nói ra

Do2 sol SOL SOL SOL SOL SOL DO MI RE

câu chia tay rồi mai đây em sẽ yêu người sau.

DO DO DO sol RE RE RE MI RE la DO

Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây?

mi2 SOL LA SOL SOL SOL, MI MI SOL LA SOL SOL SOL

Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao?

mi2 SOL LA MI MI MI RE SOL

Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em

mi2 SOL LA MI MI MI LA SOL MIREDO

Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em.

Re2 RE RE RE DO la LA SOL SOL LA MIREDO

Anh muốn anh yêu em, rồi anh chán anh chia tay

sol2 LA SOL SOL SOL, MI SOL LA SOL SOL SOL

Tình yêu với anh mong manh vậy sao?

mi2 SOL LA MI MI MI RE SOL

Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn

mi2 SOL LA MI MI MI LA SOL RE DO

Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi.

Re2 RE RE RE la sol SOL SOL SOL SOL LA RE RE DO

Tình đã hết trước sau gì anh cũng bước

sol la MI MI RE DO RE SOL SOL

Thôi thì cứ sang ngang đời ai nấy giữ

mi2 RE MI RE DO sol DO RE MI

Em không trách anh thêm vì em cũng biết rằng anh đau lòng khi anh bước đi.

mi2 MI SOL MI RE DO RE MI SOL MI FA FA FA LA SOL

Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây?

mi2 SOL LA SOL SOL SOL, MI MI SOL LA SOL SOL SOL

Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao?

mi2 SOL LA MI MI MI RE SOL

Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em

mi2 SOL LA MI MI MI LA SOL MIREDO

Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em.

Re2 RE RE RE DO la LA SOL SOL LA MIREDO

Anh muốn anh yêu em, rồi anh chán anh chia tay

sol2 LA SOL SOL SOL, MI SOL LA SOL SOL SOL

Tình yêu với anh mong manh vậy sao?

mi2 SOL LA MI MI MI RE SOL

Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn

mi2 SOL LA MI MI MI LA SOL RE DO

Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi.

Re2 RE RE RE la sol SOL SOL SOL SOL LA RE RE DO

 

Cảm Âm   Nốt Nhạc số “Anh Không Muốn Bất Công Với Em Ưng Hoàng Phúc

Điều em không muốn nay cũng đã đến

5 6 1’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 3’

Vào một đêm lặng thinh chính anh cũng đã nói chúng ta chia tay,

5 6 1’ 6 1’ 3’ 2’1’ 1’ 2’ 3’ 3’ 2’ 1’ 1’

đau lòng quá đi!

6 5 2’ 1’

Cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ.

6 5 2’ 3’ 2’ 2’ 3’ 6 3’ 2’ 6 1’ 5

Ngày xưa anh nói với bao người con gái

5 6 1’ 3’ 3’ 2’ 1’ 2’ 3’

Rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi đó

5 6 1’ 6 1’ 3’ 2’ 1’ 1’ 2’ 3’

Mà đến chính em, lại được chính những lời nói đó làm ngất ngây

3’ 5’ 5’3’2’1’, 5 5 5’ 5’ 1’ 5’ 5’ 1’ 3’ 2’

Nhưng anh lại đi nói nữa với những người sau.

2’ 2’ 6 2’ 3’ 3’ 2’ 3’ 6 1’

Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây?

3’ 5’ 6’ 5’ 5’ 5’, 3’ 3’ 5’ 6’ 5’ 5’ 5’

Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao?

3’ 5’ 6’ 3’ 3’ 3’ 2’ 5’

Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em

3’ 5’ 6’ 3’ 3’ 3’ 6’ 5’ 3’2’1’

Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em.

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 6 6’ 5’ 5’ 6’ 3’2’1’

Anh muốn anh yêu em, rồi anh chán anh chia tay

5’ 6’ 5’ 5’ 5’, 3’ 5’ 6’ 5’ 5’ 5’

Tình yêu với anh mong manh vậy sao?

3’ 5’ 6’ 3’ 3’ 3’ 2’ 5’

Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn

3’ 5’ 6’ 3’ 3’ 3’ 6’ 5’ 2’ 1’

Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi.

2’ 2’ 2’ 2’ 6 5 5’ 5’ 5’ 5’ 6’ 2’ 2’ 1’

Tình chia đôi chẳng ai là không xót

5 6 1’ 3’ 2’ 1’ 2’ 3’

Lòng em đau thì anh cũng không được vui sướng đành chấp nhận

5 6 1’ 6 1’ 3’ 2’ 1’ 2’ 3’ 3’ 5’ 1’

Em đừng trách cứ đến lúc cũng phải nói ra

1’ 5 5’ 5’ 5’ 5’ 5’ 1’ 3’ 2’

câu chia tay rồi mai đây em sẽ yêu người sau.

1’ 1’ 1’ 5 2’ 2’ 2’ 3’ 2’ 6 1’

Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây?

3’ 5’ 6’ 5’ 5’ 5’, 3’ 3’ 5’ 6’ 5’ 5’ 5’

Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao?

3’ 5’ 6’ 3’ 3’ 3’ 2’ 5’

Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em

3’ 5’ 6’ 3’ 3’ 3’ 6’ 5’ 3’2’1’

Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em.

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 6 6’ 5’ 5’ 6’ 3’2’1’

Anh muốn anh yêu em, rồi anh chán anh chia tay

5’ 6’ 5’ 5’ 5’, 3’ 5’ 6’ 5’ 5’ 5’

Tình yêu với anh mong manh vậy sao?

3’ 5’ 6’ 3’ 3’ 3’ 2’ 5’

Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn

3’ 5’ 6’ 3’ 3’ 3’ 6’ 5’ 2’ 1’

Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi.

2’ 2’ 2’ 2’ 6 5 5’ 5’ 5’ 5’ 6’ 2’ 2’ 1’

Tình đã hết trước sau gì anh cũng bước

5 6 3’ 3’ 2’ 1’ 2’ 5’ 5’

Thôi thì cứ sang ngang đời ai nấy giữ

3’ 2’ 3’ 2’ 1’ 5 1’ 2’ 3’

Em không trách anh thêm vì em cũng biết rằng anh đau lòng khi anh bước đi.

3’ 3’ 5’ 3’ 2’ 1’ 2’ 3’ 5’ 3’ 4’ 4’ 4’ 6’ 5’

Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây?

3’ 5’ 6’ 5’ 5’ 5’, 3’ 3’ 5’ 6’ 5’ 5’ 5’

Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao?

3’ 5’ 6’ 3’ 3’ 3’ 2’ 5’

Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em

3’ 5’ 6’ 3’ 3’ 3’ 6’ 5’ 3’2’1’

Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em.

2’ 2’ 2’ 2’ 1’ 6 6’ 5’ 5’ 6’ 3’2’1’

Anh muốn anh yêu em, rồi anh chán anh chia tay

5’ 6’ 5’ 5’ 5’, 3’ 5’ 6’ 5’ 5’ 5’

Tình yêu với anh mong manh vậy sao?

3’ 5’ 6’ 3’ 3’ 3’ 2’ 5’

Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn

3’ 5’ 6’ 3’ 3’ 3’ 6’ 5’ 2’ 1’

Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi.

2’ 2’ 2’ 2’ 6 5 5’ 5’ 5’ 5’ 6’ 2’ 2’ 1’

 

Cảm âm dạng chữ  Nốt Nhạc chữ “Anh Không Muốn Bất Công Với Em Ưng Hoàng Phúc

Điều em không muốn nay cũng đã đến

G A C’ E’ D’ C’ C’ D’ E’

Vào một đêm lặng thinh chính anh cũng đã nói chúng ta chia tay,

G A C’ A C’ E’ D’C’ C’ D’ E’ E’ D’ C’ C’

đau lòng quá đi!

A G D’ C’

Cho dù biết trước em đây vẫn cảm thấy sao thật bất ngờ.

A G D’ E’ D’ D’ E’ A E’ D’ A C’ G

Ngày xưa anh nói với bao người con gái

G A C’ E’ E’ D’ C’ D’ E’

Rằng anh yêu một ai chỉ có một mà thôi đó

G A C’ A C’ E’ D’ C’ C’ D’ E’

Mà đến chính em, lại được chính những lời nói đó làm ngất ngây

E’ G’ G’E’D’C’, G G G’ G’ C’ G’ G’ C’ E’ D’

Nhưng anh lại đi nói nữa với những người sau.

D’ D’ A D’ E’ E’ D’ E’ A C’

Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây?

E’ G’ A’ G’ G’ G’, E’ E’ G’ A’ G’ G’ G’

Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao?

E’ G’ A’ E’ E’ E’ D’ G’

Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em

E’ G’ A’ E’ E’ E’ A’ G’ E’D’C’

Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em.

D’ D’ D’ D’ C’ A A’ G’ G’ A’ E’D’C’

Anh muốn anh yêu em, rồi anh chán anh chia tay

G’ A’ G’ G’ G’, E’ G’ A’ G’ G’ G’

Tình yêu với anh mong manh vậy sao?

E’ G’ A’ E’ E’ E’ D’ G’

Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn

E’ G’ A’ E’ E’ E’ A’ G’ D’ C’

Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi.

D’ D’ D’ D’ A G G’ G’ G’ G’ A’ D’ D’ C’

Tình chia đôi chẳng ai là không xót

G A C’ E’ D’ C’ D’ E’

Lòng em đau thì anh cũng không được vui sướng đành chấp nhận

G A C’ A C’ E’ D’ C’ D’ E’ E’ G’ C’

Em đừng trách cứ đến lúc cũng phải nói ra

C’ G G’ G’ G’ G’ G’ C’ E’ D’

câu chia tay rồi mai đây em sẽ yêu người sau.

C’ C’ C’ G D’ D’ D’ E’ D’ A C’

Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây?

E’ G’ A’ G’ G’ G’, E’ E’ G’ A’ G’ G’ G’

Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao?

E’ G’ A’ E’ E’ E’ D’ G’

Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em

E’ G’ A’ E’ E’ E’ A’ G’ E’D’C’

Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em.

D’ D’ D’ D’ C’ A A’ G’ G’ A’ E’D’C’

Anh muốn anh yêu em, rồi anh chán anh chia tay

G’ A’ G’ G’ G’, E’ G’ A’ G’ G’ G’

Tình yêu với anh mong manh vậy sao?

E’ G’ A’ E’ E’ E’ D’ G’

Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn

E’ G’ A’ E’ E’ E’ A’ G’ D’ C’

Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi.

D’ D’ D’ D’ A G G’ G’ G’ G’ A’ D’ D’ C’

Tình đã hết trước sau gì anh cũng bước

G A E’ E’ D’ C’ D’ G’ G’

Thôi thì cứ sang ngang đời ai nấy giữ

E’ D’ E’ D’ C’ G C’ D’ E’

Em không trách anh thêm vì em cũng biết rằng anh đau lòng khi anh bước đi.

E’ E’ G’ E’ D’ C’ D’ E’ G’ E’ F’ F’ F’ A’ G’

Thật không muốn đâu em ơi, vì tình đã hết anh sao đây?

E’ G’ A’ G’ G’ G’, E’ E’ G’ A’ G’ G’ G’

Chẳng lẽ nói anh yêu em vậy sao?

E’ G’ A’ E’ E’ E’ D’ G’

Vậy thì sẽ thật là thật bất công với em

E’ G’ A’ E’ E’ E’ A’ G’ E’D’C’

Khi anh không yêu nhưng lại nói anh đây rất yêu em.

D’ D’ D’ D’ C’ A A’ G’ G’ A’ E’D’C’

Anh muốn anh yêu em, rồi anh chán anh chia tay

G’ A’ G’ G’ G’, E’ G’ A’ G’ G’ G’

Tình yêu với anh mong manh vậy sao?

E’ G’ A’ E’ E’ E’ D’ G’

Đừng trách móc làm gì vì với anh cũng buồn

E’ G’ A’ E’ E’ E’ A’ G’ D’ C’

Khi anh không yêu trọn vẹn với ai kia anh đã chọn lựa rồi.

D’ D’ D’ D’ A G G’ G’ G’ G’ A’ D’ D’ C’

Trên đây là Cm âm Anh Không Muốn Bất Công Với Em Sáo Trúc Hoàng Anh . Cám ơn các bạn ủng hộ Sáo Trúc Hoàng Anh https://saotruchoanganh.com này một cách tốt nhất và hay nhất .

Chúc cả nhà vui vẻ, và chơi sáo được dễ dàng nhất, nhớ like và chia sẻ giúp tớ nha hoặc đóng góp về bản cảm âm này các bạn comment xuống bên dưới nhé.
Cảm Âm Chuẩn Nhất Cm âm Anh Không Muốn Bất Công Với Em!

Cảm Âm

 

     

 

     

     

     

   

 

Đổi Trả Miễn Phí

Đổi trả miễn phí tất cả sản phẩm nếu không vừa ý

Money Back Guarantee

Hoàn trả 100% tiền nếu khách hàng chưa hài lòng

Tặng Kèm Khóa Học

Tặng ngay khóa học phù hợp với khách hàng khi mua sáo trúc